วารสารวิชาการ

ลำดับ รายการผลงาน ฐานข้อมูลวารสาร แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 พีรวรรณ ชีวัยยะ, รุ่งทิพย์ วงศ์อกนิษฐ์ และทวีพร เพ็งมาก. (2567).  การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด สำนกงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์16(1), 310-326. TCI
2 ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, รสสุคนธ์ แสงมณี, ซัมซูรีย์ มามะ, ซูไบดะห์ กูรุง, ณัฐชา หมัดกะเส็ม และนภชา สิงห์วีรธรรม. (2567).  การพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพของหน้าการอนามัย PNU 3 NSM เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 สำหรับชายไทยมุสลิม .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์16(1), 42-58. TCI
3 อรชร หลำพรม, วราภรณ์ คงสุวรรณ, ทัศนีย์ ขาว, นูรดีนี ดือเระ และประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง. (2567).  ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในภาคใต้ ประเทศไทย .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์16(1), 203-221. TCI
4 สุภาวดี อดิศัยศักดา, สาวิณี ชาญสินธพ, พัชราวดี ทองเนื่อง, ฟาอิส วาเลาะแต, กฤตธนา และ อดิศัยศักดา. (2567).  ประสิทธิผลของการใช้คู่มือการดูแลผู้สูงอายุตามแนวคิดฮิวแมนนิจูด 2 ภาษา (ไทย-มลายูถิ่น)ต่อความรู้ ความรู้สึกเป็นภาระของผู้ดูแล และความพึงพอใจของผู้ดูแลผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์16(1), 95-109. TCI
5 Hayee, F., Warunee Fongkaew & Joachim Voss. (2024).  Predicting Factors of Pre-coital and Sexual Behaviors among Thai Muslim Adolescents: A Cross-sectional .  pacific Rim lnternational Nursing Respirator28(1), 116-131. Other
6 Saryono, Atikah Proverawati & Jehloh, L. (2023).  Antioxidant and Antiatherogenic Responses of Black Solo Garlic in Alloxan-Induced White Rats .  MOLEKUL18(3), 489-496. SCOPUS
7 วนิสา หะยีเซะ, ฮัมดี มาแย และรอยัน หะยีมะเย็ง. (2566).  การพัฒนานวัตกรรมสื่อให้ความรู้ในการดูแลทารกแรกเกิดด้วยสื่อ 2 ภาษา (ไทย-มลายู)ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์15(3), 82-99. TCI
8 พัชราวดี ทองเนื่อง, ฟุรซาน บินซา, อัณญ์ยภัคสร ใจสมคม, นูรดีนี ดือเระ, สุภาวดี อดิศัยศักดา และกฤตธนา อดิสัยศักดา. (2566).  การพัฒนาแอปพลิเคชั่น PNU SALT TALKING สำหรับผู้ใหญ่โรคความดันโลหิตสูง .  วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้10(1), 94-103. TCI
9 อัณญ์ยภัคสร ใจสมคม, พัชราวดี ทองเนื่อง, ฟุรซาน บินซา และสรวงสุดา เจริญวงศ์. (2566).  ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจังหวัดนราธิวาสภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 .  วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้10(3), 1-15. TCI
10 ฟุรซาน บินซา, เนตรนภา คู่พันธวี และขนิษฐา นาคะ. (2566).  ผลของการให้คำแนะนำโดยใช้แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่อความรู้และการปฎิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้บาดเจ็บสมองระดับเล็กน้อยเสี่ยงต่ำก่อนจำหน่ายจากแผนกฉุกเฉิน .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์15(1), 157-172. TCI
11 ฮิชาม อาแว และอิลฮาม ดอเลาะ. (2566).  ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการฟื้นฟูสภาพของผู้บาดเจ็บกระดูกยาวหักที่ได้ระบการผ่าตัดใส่โลหะยึดตรึงภายใน .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์15(3), 138-153. TCI
12 รอยัน หะยีมะเย็ง, ยามีละ มุซอ, เพ็ญศิริ สิริกุล และวนิสา หะยีเซะ. (2566).  รูปแบบการแก้ปัญหาทารกแรกเกิด - 28 วันตาย ในสถานการณ์ความไม่สงบของจังหวัดนราธิวาส ปี 2564-2565 .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์15(1), 18-38. TCI
13 ฟาอิส วาเลาะแต, สาวิณี ชาญสินธพ, สุภาวดี อดิศัยศักดา และมูฮัมหมัดไซด์ ซาและ. (2566).  สมรรถนะวิชาชีพการพยาบาลยุคไทยแลนด์ 4.0 ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์15(3), 235-250. TCI
14 ฟูซียะห์ หะยี, สรวงสุดา เจริญวงศ์, บุญยิ่ง ทองคุปต์, มุสลินท์ โตะแปเราะ, ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์, นิซรีน เจ๊ะมามะ, นันทา กาเลี่ยง และสุรวุฒิ ดอเลาะ. (2565).  การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์14(3), 92-104. TCI
15 อัณญ์ยภัคสร ใจสมคม และธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์. (2565).  การพัฒนาโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดต่อเนื่องที่บ้านต่อปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุน และความพึงพอใจของพยาบาลในหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ .  วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้9(1), 310-324. TCI
16 ฮิชาม อาแว, นิรุสณีย์ อากาจิ, มูฮัมหมัดไซด์ ซาและ, มามะเพาซี สือแม, ไฮย์ทรง นาวา และวนิดา อาแว. (2565).  การพัฒนารูปแบบการป้องกันอุบัติเหตุโดยมีชุมชนเป็นฐานแบบบูรณาการเชิงพื้นที่: บริบทพื้นที่จังหวัดนราธิวาส .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์14(3), 282-299. TCI
17 ทัศณียา ไข้บวช, พรเพ็ญ สุขสบาย, ซามีฮา มีเซ็ง, สรวงสุดา เจริญวงศ์ และธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์. (2565).  การพัฒนาและประเมินเมินผลการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันปอดอักเสบในโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยติดเตียง โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์14(1), 80-98. TCI
18 นูรดีนี ดือเระ, พัชราวดี ทองเนื่อง, อามานี แดมะยุ, นอวาตี มะยิ, โรสรีน เจ๊ะโซะ, สุกานดา และ หนูทอง. (2565).  ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ 3อ 2ส ของผู้สูงอายุในจังหวัดนราธิวาสภายในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์14(2), 1-16. TCI
19 สารินี สาวัน และมุสลินท์ โตะแปเราะ. (2565).  ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง การสนับสนุนทางสังคม และความเชื่อเกี่ยวกับอารมณ์เศร้าหลังคลอดต่ออารมณ์เศร้าของมารดาหลังคลอดชายไทยมุสลิมจังหวัดนราธิวาส .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์14(2), 264-281. TCI
20 นันทิยา เอี่ยมศิริ และวนิสา หะยีเซะ. (2565).  ความสอดคล้องของการสั่งใช้ยา Clopidogrel กับข้อบ่งใช้สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจในโรงพยาบาลระแงะ จังหวัดนราธิวาส .  วารสารเภสัชกรรมไทย14(1), 219-228. TCI
21 สุรวุฒิ ดอเลาะ, ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, ฟูซียะห์ หะยี และปราโมทย์ ทองสุข. (2565).  ประสบการณ์ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานหัวหน้าเวรแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวชในการจัดการความขัดแย้งในการบริการสุขภาพโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งในภาคใต้ .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์14(3), 140-157. TCI
22 สาวิณี ชาญสินธพ, ฟุรซาน บินซา, สุภาวดี อดิศัยศักดา, สุวรรณี และ จันทรักษ์. (2565).  ประสิทธิผลของการใช้คู่มือป้องกันแผลกดทับ 2 ภาษา (ไทย-มลายูถิ่น) ต่อความรู้ทัศนคติ และทักษะในการป้องกันแผลกดทับของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในจังหวัดนราธิวาส .  วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้9(1), 162-173. TCI
23 อามานี แดมะยุ, นูรดีนี ดือเระ, สุภาวดี อดิศัยศักดา, พัชราวดี ทองเนื่อง, ปุณญิศาฐ์ และจรินทร์ธนันต์ . (2565).  ปัจจัยทำนายการจัดการตนเองในผู้สูงอายุไทยมุสลิมโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในชุมชน .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์14(3), 169-187. TCI
24 ฮิชาม อาแว, ฟูซียะห์ หะยี และนิภารัตน์ จันทร์แสงรัตน์. (2565).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิติของผู้สูงอายุไทยท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดนราธิวาส .  วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้9(3), 98-108. TCI
25 มุสลินท์ โตะแปเราะ, ฟูซียะห์ หะยี, นิรุสณีย์ อากาจิ, ณัฐติกา ชูรัตน์, สารินี สาวัน, นิซรีน เจ๊ะมามะ, นริสา จันทบุรี และนันทา กาเลี่ยง. (2565).  ปัจจัยส่วนบุคคล ความเครียด และภูมิคุ้มกันตนทางจิตที่มีผลต่อพฤติกรรมรังแกกันของนักเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเทศไทย .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์14(3), 230-251. TCI
26 นิรุสณีย์ อากาจิ, อรสา ธัญวงษ์, ดานิส ดาปิงเปาะ, ณัฐติกา ชูรัตน์ และมุสลินท์ โตะแปเราะ. (2565).  โปรแกรม 4 วิ (วิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม วินัย วิชาการ วิชาชีพ) เพื่อลดการตีตราตนเองของผู้เสพสารเสพติดในศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดนราธิวาสโดยใช้เทคนิคเดลฟาย .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์14(3), 188-206. TCI
27 มยุรี ยีบาโล๊ะ, เขมพัทธ์ ขจรกิตติยา, ยุซรอ เล๊าะแม และวนิสา หะยีเซะ. (2565).  ผลของการให้ความรู้อย่างมีแบบแผนต่อการรับรู้ความสามารถและพฤติกรรมการดูแลโภชนาการเด็กปฐมวัยที่มีภาวะขาดสารอาหารของผู้ดูแลในเขตเทศบาลนครยะลา .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์14(3), 23-33. TCI
28 ซารีนะฮ์ ระนี, ประภาภรณ์ หลังปูเต๊ะ และนิซูไรดา นิมุ. (2565).  ผลของโปรแกรมป้องกันการสูบบุหรี่และสารเสพติดโดยใช้หลักการอิสลามต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพด้านป้องกันการสูบบุหรี่และสารเสพติดในเยาวชนมุสลิมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ .  วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา14(1), 147-166. TCI
29 ณัฐติกา ชูรัตน์, มุสลินท์ โตะแปเราะ และนิรุสณีย์ อากาจิ. (2565).  สมรรถนะพยาบาลผู้ปฏิบัติงานจิตเวชชุมชนจังหวัดนราธิวาสในการป้องกันการกลับเป็นซ้ำของผู้ป่วยจิตเภทแนววิถีพหุวัฒนธรรม: TRUCKS Model .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์14(2), 177-192. TCI
30 อัจฉราวดี ศรียะศักดิ์, วารุณี เกตุอินทร์ และวนิสา หะยีเซะ. (2564).  การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของบิดาในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย: กรณีศึกษาอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี .  วารสารพยาบาลทหารบก 22(1), 402-411. TCI
31 วนิสา หะยีเซะ, นุจรี ไชยมงคล, อัจฉราวดี ศรียะศักดิ์, มยุรี และ ยีปาโล๊ะ. (2564).  การพัฒนาแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์:ผลของการให้ความรู้ผ่านแอปพลิเคชันในการดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลตามวิถีมุสลิม .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์13(1), 39-55. TCI
32 ทวีพร เพ็งมาก, รสสุคนธ์ แสงมณี, ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, พัชราวดี ทองเนื่อง และดนิตา พวงแก้ว. (2564).  ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์13(3), 440-442. TCI
33 พรทิวา คงคุณ, ระวิ แก้วสุกใส, รังสฤษฎ์ แวดือราแม, บุญยิ่ง ทองคุปต์ และมูฮัมหมัดไซด์ ซาและ. (2564).  ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่เพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอผู้จำหน่ายอาหาร จังหวัดนราธิวาส .  วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้8(8), 133-146. TCI
34 รังสฤษฎ์ แวดือราแม, ระวิ แก้วสุกใส, พรทิวา คงคุณ, อัชฌา สุวรรณกาญจน์ และกรรณภา ไชยประสิทธิ์. (2564).  ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ และการรับรู้พฤติกรรมการดำเนินชีวิติแบบวิถีใหม่ (New Normarl) เพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ .  วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้8(2), 80-92. TCI
35 ระวิ แก้วสุกใส, พรทิวา คงคุณ, บุญยิ่ง ทองคุปต์, ลุตฟี สะมะแอ และสกุณา บุญนรากร. (2564).  ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และการรับรู้พฤติกรรมการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่เพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ของประชาชนจังหวัดนราธิวาส .  วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้8(2), 67-79. TCI
36 นภชา สิงห์วีรธรรม, ธนิดา ขุนบุญจันทร์, กิตติพร เนาว์สุวรรณ, ปพนพัทธ์ อธิษฐ์ดิษฐ์ และมนัสวี อดุลยรัตน์. (2564).  ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านการแพทย์แผนไทยในสถานบริการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์13(3), 89-107. TCI
37 มนัสวี อดุลยรัตน์, นัจมีย์ อดุลยรัตน์, ซูไรดา ดาหาแมง, นุรอามาณี อาแว, ยุสรอ และ อาลี. (2564).  นวัตกรรมการสร้างสุขภาวะในผู้สูงอายุไทยมุสลิมด้วยโปรแกรมการออกกำลังกายโดยใช้ท่าปันจักสีลัต .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์13(3), 136-152. TCI
38 สาวิณี ชาญสินธพ, นูรดีนี ดือเระ, อุษณีย์ คงคากุล และวรารัตน์ บุตรมาตา. (2564).  ประสบการณ์การฝึกการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของนักศึกษาพยาบาลท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม ณ หน่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์13(3), 119-135. TCI
39 มณีรัศมิ์ พัฒนสมบัติสุข, สุวรรณี กอวิวัฒนาการ และศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์. (2564).  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ในจังหวัดยะลา .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์13(1), 56-72. TCI
40 เอกวิทย์ จินดาเพ็ชร, วรินทร จันทสิโร และวนิสา หะยีเซะ. (2564).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของภาวะเบาหวานเข้าจอประสาทตาในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลระแงะ จังหวัดนราธิวาส .  วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี4(2), 127-138. TCI
41 นูรดีนี ดือเระ, แอนซอรี อาลี, มนัสวี อดุลยรัตน์, ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์, ไซนะ บือดือเล๊าะ, สุภาวดี ขวัญเจริญ, นภัสวัลย์ และ สอนา. (2564).  ผลของการใช้แอพพลิเคชั่นการดูแลแบบประคับประคองในมิติจิตวิญญาณตามวิถีพหุวัฒนธรรมต่อความรู้และการรับรู้ความสามารถในการดูแลมิติจิตวิญญาณของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในจังหวัดนราธิวา .  วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข31(3), 85-95. TCI
42 ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์, อัณญ์ยภัคสร ใจสมคม, ยุนี พงศ์จตุรวิทย์, ประเสริฐ ไพบูลย์รุ่งโรจน์ และวนิสา หะยีเซะ. (2564).  ผลของโปรแกรมการดูแลด้านโภชนาการต่อเนื่องที่บ้านต่อการเจริญเติบโตของผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดในหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภู .  วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข31(1), 136-147. TCI
43 นูรีมา ซู, สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ, วรางคณา และ ชัชเวช. (2564).  ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบคู่ตามหลักอิสลามต่อความตั้งใจในการเว้นช่วงการมีบุตรโดยใช้ยาฝังคุมกำเนิดในมารดาหลังคลอดวัยรุ่นมุสลิม .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์13(1), 22-38. TCI
44 มุสลินท์ โตะแปเราะ, อัณญ์ยภัคสร ใจสมคม, ประเสริฐ ไพบูลย์รุ่งโรจน์, พัชราวดี ทองเนื่อง, แวฮาลีเมาะ อีแต, วันอาอีเซาะห์ เจะเละ, รุสยา เจ๊ะมะ, วัลลียา และ มะสาเล็ง. (2564).  ผลของโปรแกรมป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุตามวิถีพหุวัฒนธรรมโดยใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อกระตุ้นด้านพุทธิปัญญาของผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม จังหวัดนราธิวาส .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์13(1), 73-90. TCI
45 นอวาตี มะยิ, รัดใจ เวชประสิทธิ์, วิภา และ แซ่เซี้ย. (2564).  ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรมในการป้องกันการเกิดแผลกดทับของผู้ดูแล และอุบัติการณ์ การเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพา .  วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล37(3), 89-104. TCI
46 รอบีอาห์ นาวะกานิง, นาปีซะห์ เจะเล็ง, ฮูไดบะห์ สาและ, พัชราวดี ทองเนื่อง, ทวีพร เพ็งมาก และทิพยวรรณ นิลทยา. (2564).  พฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3 อ 2 ส ของผู้สูงอายุในจังหวัดนราธิวาสภายใต้สถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า .  วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข31(2), 68-80. TCI
47 บุหงา ดุลยคุปต์, สุนีย์ นำพิพัฒน์ และวนิสา หะยีเซะ. (2564).  ภาวะผู้นำตามค่านิยมกระทรวงสาธารณสุขของผู้บริหารทางการพยาบาล โรงพยาบาลระแงะ จังหวัดนราธิวาส .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์13(1), 142-159. TCI
48 ลาตีฟะห์ เจ๊ะเลาะ, กิตติกร นิลมานัต, วราภรณ์ และ คงสุวรรณ. (2563).  การตัดสินใจของผู้ตัดสินใจแทนเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตสูงอายุมุสลิมในระยะท้ายของชีวิต .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์12(1), 36-46. TCI
49 ทัศณียา ไข้บวช, พรเพ็ญ สุขสบาย, นิกร บูรพันธ์, อมรา ดือเระ และธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์. (2563).  การพัฒนาเตียงสุขาแบบเปลนอน นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัย สำหรับผู้ป่วยติดเตียงในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์12(2), 1-16. TCI
50 วนิสา หะยีเซะ, นุจรี ไชยมงคล, วิมลวรรณ ดำคล้าย, ธิดา มามะ, เยาวรี คอลออาแซ, ทวีพร เพ็งมาก และสุกัญญา เทพโซ๊ะ. (2563).  การพัฒนารูปแบบการดูแลและติดตามทารกเกิดก่อนกำหนดหลังจำหน่วยออกจากโรงพยาบาล .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์12(1), 1-14. TCI
51 วนิสา หะยีเซะ, ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์, ฮัมดี มาแย, วิมลวรรณ ดำคล้าย และณัฐวุฒิ เชื้อกุลา. (2563).  การพัฒนารูปแบบบันทึกเพื่อการส่งต่อในการดูแลและติดตามสุขภาพทารกเกิดก่อนกำหนดต่อเนื่องที่บ้าน .  วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้7(2), 244-259. TCI
52 นภชา สิงห์วีรธรรม, กิตติพร เนาว์สุวรรณ, ประไพพิศ สิงหเสม, รุ่งอรุณ กระมุทกาญจน์ และอัณญ์ยภัคสร ใจสมคม. (2563).  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการมีโรคประจำตัวและความเพียงพอของรายได้ที่มีผลต่อการดูแลผู้สูงอายุและความต้องการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่ติดบ้าน จังหวัดตรัง .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์12(2), 17-33. TCI
53 นูรดีนี ดือเระ, วราภรณ์ คงสุวรรณ และกันตพร ยอดไชย. (2563).  ประสบการณ์ของพยาบาลในการดูแลแบบประคับประคองในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์12(3), 139-154. TCI
54 อัณญ์ยภัคสร ใจสมคม, พัชราวดี ทองเนื่อง, นันทิยา โข้ยนึ่ง, ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์, นูรดีนี ดือเระ และพัชรี รัตนพงษ์. (2563).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติ่กรรมสุขภาพเพื่อป้องกันภาวะความดันโลหิตสูงของผู้ใหญ่ไทยที่มีภาวะก่อนเป็นโรคความดันโลหิตสูง .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์12(3), 1-18. TCI
55 ณัฐติกา ชูรัตน์, มุสลินท์ โตะแปเราะ, ประเสริฐ ไพบูลย์รุ่งโรจน์, สุกัญญา เทพโซ๊ะ และนิรุสณีย์ อากาจิ. (2563).  รูปแบบการป้องกันการกลับเป็นซ้ำของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในวิถีพหุวัฒนธรรม .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์12(3), 213-228. TCI
56 Piboonrungroj, P., Yuttachai Chaiyasit, Rattiya Thaong-on & Paiwan Kotta. (2562).  The Roles of Spirituality in People Living with HIV/AIDS: A Qualitative Meta-synthesis .  The Bangkok Medical Journal15(1), 113-120. TCI
57 ลาตีฟะห์ เจ๊ะเลาะ, กิตติกร นิลมานัต, วราภรณ์ และ คงสุวรรณ. (2562).  กระบวนการตัดสินใจของผู้ตัดสินใจแทนเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตสูงอายุมุสลิมในระยะท้ายของชีวิต .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์11(3), 82-92. TCI
58 วนิสา หะยีเซะ, ลาตีฟาร์ มนุกูล, ยามีละห์ ยะยือรี, มาดีฮะห์ และ มะเก็ง. (2562).  การพัฒนาผ้าปิดตาสื่อรักขณะส่องไฟรักษาในทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง .  วารสารพยาบาลสาธารณสุข 33(3), 1-14. TCI
59 พัชราวดี ทองเนื่อง และอัณญ์ยภัคสร ใจสมคม. (2562).  ปัจจัยทำนายความตั้งใจการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูงของประชากรวัยผู้ใหญ่ .  วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก30(2), 49-65. TCI
60 เดชดนัย จุ้ยชุม, รสสุคนธ์ แสงมณี, ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ และรจเรช กำแหงกิจ. (2562).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารระดับนานาชาติของอาจารย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ .  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์6(2), 1-13. TCI
61 วนิสา หะยีเซะ, ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์, วิมลวรรณ ดำคล้าย, นุจรี และ ไชยมงคล. (2562).  ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลและติดตามทารกเกิดก่อนกำหนดหลงจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล .  วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 27(2), 30-39. TCI
62 ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์, อนงค์ ภิบาล, ประเสริฐ ไพบูลย์รุ่งโรจน์, วนิสา หะยีเซะ, สาวิณี ชาญสินธพ, นูรดีนี ดือเระ และนิรุสณีย์ อากาจิ. (2562).  ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ต่อความรู้และบทบาทของผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดอายุ 0-3 ปี .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์11(3), 93-103. TCI
63 ศศินาภรณ์ โลหิตไทย และบุญยิ่ง ทองคุปต์. (2562).  ผลของรูปแบบผ้ารัดหน้าท้องประคบเย็นต่อความปวดแผลผ่าตัดในมารดาหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง .  วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 27(1), 23-32. TCI
64 พัชราวดี ทองเนื่อง, โรฮาน่า หะยีเจ๊ะอารง, วานีสา วายุ, อัชมาณีซัน บิง, อาซีมา หะยีสะอารี, อาเดียณี กาแบ, อานีส เจ๊ะสมาแอ, ฮุสนา เจ๊ะอามะห์, ซัลวา สารี, ซอฟียา วามิง, ยัสมี และ ขาเดร์. (2562).  พฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของประชากรผู้ใญ่ในจังหวัดนราธิวาส .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์11(2), 49-61. TCI
65 ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์, อัณญ์ยภัคสร ใจสมคม, ยุนี พงศ์จตุรวิทย์, ประเสริฐ ไพบูลย์รุ่งโรจน์, วนิสา หะยีเซะ, ลุตฟี และ สะมะแอ. (2562).  ภาวะโภชนาการและประสบการณ์ของผู้ดูแลในการจัดการด้านอาหารสำหรับเด็กผุ้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดอายุ 0-3 ปี ในจังหวัดชายแดนใต้ .  วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก30(2), 82-93. TCI
66 นิซรีน เจ๊ะมามะ, ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, สมจิตร และณ ปานแก้ว. (2562).  ศักยภาพด้านความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของผู้นำศาสนาอิสลามในการแก้ปัญหาภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์มุสลิมชายแดนใต้ .  วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้6(1), 131-142. TCI
67 วนิสา หะยีเซะ, ฮาบิบ บิณอะฮมัด, นุรไดดา ซอและ, พอตีเมาะ อาแว, ฟัดฮียะห์ มะเซ็ง, ฟาซียะห์ ยามาโก, มุสลีมะห์ หมันหลิน, มูนีเราะห์ เวาะสะ, รูซีตา เจ๊ะปูเต๊ะ, วรัญญา ขุนนุรักษ์, วารีซัน เจ๊ะโซ๊ะ และอพัฟ อาแด. (2561).  การพัฒนานวัตกรรมผ้าห่มไฟฟ้าต่ออุณหภูมิร่างกายในทารกเกิดก่อนกำหนด .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์10(2), 1-12. TCI
68 วนิสา หะยีเซะ, วิมลวรรณ คำคล้าย และลาตีฟาร์ มนุกุล. (2561).  การพัฒนานวัตกรรมผ้าอ้อม ผ้าอ้อมสายเดี่ยว ในทารกเกิดก่อนกำหนด .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์10(1), 77-87. TCI
69 สกุณา บุญนรากร และกรรณภา ไชยประสิทธิ์. (2561).  การพัฒนาแบบประเมินสุขภาพครอบครัวที่เน้นมิติทางวัฒนธรรมกรณีมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิดมุสลิม .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์10(3), 12-26. TCI
70 ศิริวรรณ เมืองประเสริฐ, อุษณีย์ คงคากุล, นริสา สะมาแอ, ทัศณียา ไข้บวช, จุฑามาศ เอี่ยมวุฒิวัฒนา และสรวงสุดา เจริญวงศ์. (2561).  การพัฒนารูปแบบการนิเทศทางคลินิกแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์10(2), 13-24. TCI
71 สรวงสุดา เจริญวงศ์, พรทิวา คงคุณ, นิภารัตน์ จันทร์แสงรัตน์, เพียงตะวัน สีหวาน และรติ นิรมาณกุล. (2561).  แนวทางการจัดการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึงในชุมชนมุสลิมภาคใต้ .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์10(3), 1-11. TCI
72 บุญยิ่ง ทองคุปต์ และรังสฤษฎ์ แวดือราแม. (2561).  ผลการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยศาสตร์มณีเวชต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายในสตรีมุสลิมวัยแรงงาน จังหวัดนราธิวาส .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์10(3), 27-38. TCI
73 กาญจนา โกทิยะ, ซูไฮลา อาหวัง, นูรอาซีราหะยีเจ๊ะ อาแซ, เบ็ญจมาภรณ์ ศรีเมือง, จารีญา อาแว, ตรีฤทัย ไชยสวัสดิ์, นัรมีน เจ๊ะแล, อารีนา กุลยานันต์ และศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์. (2561).  ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรที่เสี่ยงต่อภาวะความดันโลหิตสูง .  วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข28(3), 23-35. TCI
74 สรวงสุดา เจริญวงศ์, พรทิวา คงคุณ, นิภารัตน์ จันทร์แสงรัตน์ และเพียงตะวัน สีหวาน. (2561).  สถานการณ์การดูแลและความต้องการการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึงในชุมชนมุสลิมเขตบทภาคใต้ของไทย .  วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้5(2), 205-215. TCI
75 รสสุคนธ์ แสงมณี. (2560).  การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์9(2), 1-13. TCI
76 นิซรีน เจ๊ะมามะ, ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์ และศศินาภรณ์ โลหิตไทย. (2560).  ความคิดเห็นของผู้รับบริการในแหล่งฝึกปฏิบัติต่อการปฏิบัติงานในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ 1 ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ .  วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้4(2), 172-185. TCI
77 จุรีย์ ธีรัชกุล, อนงค์ ภิบาล และอุไร หัถกิจ. (2560).  ความต้องการการดูแลทางจิตวิญญาณด้านการมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นและพลังนอกเหนือตนของผู้ป่วยมุสลิมที่เคยเข้ารับการผ่าตัดในแผนกศัลยกรรมทั่วไปโรงพยาบาลศูนย์ .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์8(1), 39-52. TCI
78 รสสุคนธ์ แสงมณี และอนงค์ ภิบาล. (2560).  ประสบการณ์การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในสามจังหวัดชายแดนใต้ .  วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้4(3), 76-86. TCI
79 ศศินาภรณ์ โลหิตไทย, นิซรีน เจ๊ะมามะ และศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์. (2560).  ผลของการอ่านอัลกุรอานร่วมกับการสนับสนุนของครอบครัว ต่อระดับความปวดในระยะที่ 1 ของการคลอดและการรับรู้การสนับสนุนของครอบครัวในหญิงตั้งครรภ์มุสลิมครรภ์แรก .  วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้4, 115-130. TCI
80 ศิราคริน พิชัยสงคราม, วรภรณ์ โด, ชารีฟะฮ์ หะยีกะเต๊ะ, ไซนุง แม, เนตรติมา เพ็งสกุล, อนงค์นาถ แก้วหัวฝาย และอรชุดา พรหมพูล. (2560).  ผลของน้ำมันหอมระเหยจากหอมแดงและมะกรูดในการบรรเทาอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจ .  วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก15(2), 145-156. TCI
81 วนิสา หะยีเซะ, ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์, ศิราคริน พิชัยสงคราม และนุจรี ไชยมงคล. (2560).  ผลของโปรแกรมการรับรู้ความสามารถของผู้ดูแลในการตอบสนองความต้องการพื้นฐานทารกต่อภาวะสุขภาพทารกเกิดก่อนกำหนดมุสลิมในจังหวัดนราธิวาส .  วารสารพยาบาลสาธารณสุข 31(1), 61-74. TCI
82 จุฑามาศ เอี่ยมวุฒิวัฒนา และศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์. (2560).  สมรรถนะทางวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพแผนกสูติกรรมในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ .  วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้4(3), 14-28. TCI
83 ศิราคริน พิชัยสงคราม, นุชสรา ทรัพย์อินทร์ และณัฏฐินี ชัวชมเกตุ. (2559).  การดูแลโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลและผู้ดูแลเด็ก .  วารสารการพยาบาลและการศึกษา 9(1), 75-87. TCI
84 เดชดนัย จุ้ยชุม และศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์. (2559).  การวิเคราะห์เนื้อหาวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์8(1), 140-152. TCI
85 วนิสา หะยีเซะ, นุชสรา ทรัพย์อินทร์, ศิราคริน พิชัยสงคราม และนุจรี ไชยมงคล. (2559).  ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองของผู้ดูแลต่อคุณภาพชีวิตทารกเกิดก่อนกำหนดมุสลิมในจังหวัดนราธิวาส .  วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 24(2), 0-0. TCI
86 สรวงสุดา เจริญวงศ์, ศิริพร จิรวัฒน์กุล และเลนอร์ แมนเดอร์สัน. (2559).  สุขภาวะมุอัลลัฟหญิงไทย-อีสาน: พันธะการแสวงหาทางจิตวิญญาณ และชีวิตใหม่ .  วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ34(1), 16-24. TCI
87 Charoenwong, S., Siriporn Chirawatkul, Lenore & Manderson. (2015).  Emotional well-Being Following Religious Conversion Among Women in Northeast Thailand .  Journal of Religion and Health54(6), 0-0. Other
88 Siriphan, S. & Praneed Songwathana. (2015).  Thai Nurses' Cultural Competency in Caring for Clients Living in a Multicultural setting .  Pacific Rim International Journal of Nursing Research19(1), 19-31. TCI
89 ศิราคริน พิชัยสงคราม, นุชสรา ทรัพย์อินทร์ และณัฏฐินี ชัวชมเกตุ. (2558).  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผู้ดูแลเด็ก ปัจจัยด้านเด็กป่วย กับการรับรู้การได้รับการดูแลของผู้ดูแลเด็ก และการรับรู้การปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์7(2), 62-73. TCI
90 วนิสา หะยีเซะ, นุชสรา ทรัพย์อินทร์ และธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์. (2558).  คุณภาพชีวิตของทารกเกิดก่อนกำหนดมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์7(1), 1-14. TCI
91 ณัฏฐินี ชัวชมเกตุ, พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม และทัศนี ประสบกิตติคุณ. (2558).  ปัจจัยด้านผู้ปกครองที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดนราธิวาส .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์0(3), 15-25. TCI
92 วนิสา หะยีเซะ, นุชสรา ทรัพย์อินทร์, ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์ และนุจรี ไชยมงคล. (2558).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตทารกเกิดก่อนกำหนด มุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ .  วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 23(3), 26-40. TCI
93 สรวงสุดา เจริญวงศ์, ศิริพร จิรวัฒน์กุล และเลเนอร์ แมนเดอร์สัน. (2558).  เปลี่ยนศาสนาคือเปลี่ยนวิถีชีวิต: กระบวนการปรับตัว ของผู้หญิงอีสานชายพุทธสู่การเป็นมุสลิม .  วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 60(4), 317-330. TCI
94 Boonnarakorn, S., Nittaya Passornsiri, Choochat Phuangsomjit & Nopadol Chenkra. (2014).  Buddhist Religious Leaders' Participation in Promoting Informal Education in Thailand .  Kasetsart Journal : Social Sciences35(3), 0-0. TCI
95 ฟูซียะห์ หะยี และสุไฮดาร์ แวเตะ. (2557).  การดูแลสุขภาพตนเองในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในสามจังหวัดชายแดนใต้ .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์6(3), 1-12. TCI
96 ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, ดาริน โต๊ะกานิ และบงกช ศิริโรจนาพร. (2557).  การพัฒนาชุดตั้งครรภ์จำลอง จากวัสดุเหลือใช้ .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์6(1), 1-13. TCI
97 สาวิณี ชาญสินธพ. (2557).  ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้อันตรายจากควันบุหรี่มือสองและพฤติกรรมสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวมุสลิมที่มีผู้สูบบุหรี่ในจังหวัดนราธิวาส .  วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย63(1), 28-34. TCI
98 ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร, ประณีต ส่งวัฒนา และเพชรน้อย สิงค์ช่างชัย. (2557).  คุณภาพชีวิตของพยาบาลวิชาชีพในพื้นที่ที่มีความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ .  วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ8(2), 47-55. TCI
99 นิภารัตน์ จันทร์แสงรัตน์, อนงค์ ภิบาล, ลุตฟี สะมะแอ และจุรีย์ ธีรัชกุล. (2557).  ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ .  วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย63(3), 0-0. TCI
100 ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์. (2557).  ประสิทธิภาพชุดตั้งครรภ์จำลองกับเจตคติต่อการตั้งครรภ์ของคู่สมรสหญิงตั้งครรภ์ .  วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข24(4), 78-89. TCI
101 ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์, นันทา กาเลี่ยง, อนงค์ ภิบาล, อัณญ์ยภัคสร ใจสมคม และวนิสา หะยีเซะ. (2557).  ปัจจัยมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือนของมารดาในจังหวัดนราธิวาส .  พยาบาลสาร 41, 123-133. TCI
102 วนิสา หะยีเซะ และวันธณี วิรุฬพาณิช. (2557).  ปัจจัยส่วนบุคคล การสนับสนุนทางสังคม และการรับรู้ความสามารถของตนเองของมารดา ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการอบรมเลี้ยงดูบุตรวัยก่อนเรียนของมารดามุสลิมที่สูญเสียสามีจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส .  วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 20(1), 91-112. TCI
103 วนิสา หะยีเซะ, ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์ และนุจรี ไชยมงคล. (2557).  ผลของโปรแกรมการโอบกอดร่วมกับการอ่านอัลกุรอานของมารดามุสลิมต่อการเจริญเติมโตของทารกคลอดก่อนกำหนดและความผูกพันรักใคร่ระหว่างมารดา-ทารก .  วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 22(2), 37-51. TCI
104 วนิสา หะยีเซะ, ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์ และนุจรี ไชยมงคล. (2557).  อิทธิพลของความผูกพันรักใคร่ระหว่างมารดา - ทารก ที่มีต่อการเจริญเติบโตของทารกเกิดก่อนกำหนดในหออภิบาลทารกแรกเกิดโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์6(3), 13-23. TCI
ค้นหา วารสารวิชาการ
ทุกเขตคำค้น
ชื่อนักวิจัย
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อวารสาร
ปี พ.ศ.
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน
ระดับ