วารสารวิชาการ

ลำดับ รายการผลงาน ฐานข้อมูลวารสาร แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 ฮิชาม อาแว และอามานี แดมะยุ. (2564).  การดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุและระหว่างการส่งต่อโดยบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉิน .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์13(3), 459-472. TCI
2 อัจฉราวดี ศรียะศักดิ์, วนิสา หะยีเซะ และวารุณี เกตุอินทร์. (2564).  การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของบิดาในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย: กรณีศึกษาอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี .  วารสารพยาบาลทหารบก 22(1), 402-411. TCI
3 วนิสา หะยีเซะ, นุจรี ไชยมงคล, อัจฉราวดี ศรียะศักดิ์, มยุรี และ ยีปาโล๊ะ. (2564).  การพัฒนาแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์:ผลของการให้ความรู้ผ่านแอปพลิเคชันในการดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลตามวิถีมุสลิม .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์13(1), 39-55. TCI
4 ทวีพร เพ็งมาก, รสสุคนธ์ แสงมณี, ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, พัชราวดี ทองเนื่อง และดนิตา พวงแก้ว. (2564).  ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์13(3), 440-442. TCI
5 พรทิวา คงคุณ, ระวิ แก้วสุกใส, รังสฤษฎ์ แวดือราแม, บุญยิ่ง ทองคุปต์ และมูฮัมหมัดไซด์ ซาและ. (2564).  ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่เพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอผู้จำหน่ายอาหาร จังหวัดนราธิวาส .  วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้8(8), 133-146. TCI
6 รังสฤษฎ์ แวดือราแม, ระวิ แก้วสุกใส, พรทิวา คงคุณ, อัชฌา สุวรรณกาญจน์ และกรรณภา ไชยประสิทธิ์. (2564).  ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ และการรับรู้พฤติกรรมการดำเนินชีวิติแบบวิถีใหม่ (New Normarl) เพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ .  วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้8(2), 80-92. TCI
7 ระวิ แก้วสุกใส, พรทิวา คงคุณ, บุญยิ่ง ทองคุปต์, ลุตฟี สะมะแอ และสกุณา บุญนรากร. (2564).  ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และการรับรู้พฤติกรรมการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่เพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ของประชาชนจังหวัดนราธิวาส .  วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้8(2), 67-79. TCI
8 นภชา สิงห์วีรธรรม, ธนิดา ขุนบุญจันทร์, กิตติพร เนาว์สุวรรณ, ปพนพัทธ์ อธิษฐ์ดิษฐ์ และมนัสวี อดุลยรัตน์. (2564).  ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านการแพทย์แผนไทยในสถานบริการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์13(3), 89-107. TCI
9 มนัสวี อดุลยรัตน์, นัจมีย์ อดุลยรัตน์, ซูไรดา ดาหาแมง, นุรอามาณี อาแว, ยุสรอ และ อาลี. (2564).  นวัตกรรมการสร้างสุขภาวะในผู้สูงอายุไทยมุสลิมด้วยโปรแกรมการออกกำลังกายโดยใช้ท่าปันจักสีลัต .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์13(3), 136-152. TCI
10 สาวิณี ชาญสินธพ, นูรดีนี ดือเระ, อุษณีย์ คงคากุล และวรารัตน์ บุตรมาตา. (2564).  ประสบการณ์การฝึกการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของนักศึกษาพยาบาลท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม ณ หน่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์13(3), 119-135. TCI
11 มณีรัศมิ์ พัฒนสมบัติสุข, สุวรรณี กอวิวัฒนาการ และศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์. (2564).  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ในจังหวัดยะลา .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์13(1), 56-72. TCI
12 เอกวิทย์ จินดาเพ็ชร, วรินทร จันทสิโร และวนิสา หะยีเซะ. (2564).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของภาวะเบาหวานเข้าจอประสาทตาในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลระแงะ จังหวัดนราธิวาส .  วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี4(2), 127-138. TCI
13 ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์, อัณญ์ยภัคสร ใจสมคม, ยุนี พงศ์จตุรวิทย์, ประเสริฐ ไพบูลย์รุ่งโรจน์ และวนิสา หะยีเซะ. (2564).  ผลของโปรแกรมการดูแลด้านโภชนาการต่อเนื่องที่บ้านต่อการเจริญเติบโตของผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดในหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภู .  วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข31(1), 136-147. TCI
14 นูรีมา ซู, สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ, วรางคณา และ ชัชเวช. (2564).  ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบคู่ตามหลักอิสลามต่อความตั้งใจในการเว้นช่วงการมีบุตรโดยใช้ยาฝังคุมกำเนิดในมารดาหลังคลอดวัยรุ่นมุสลิม .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์13(1), 22-38. TCI
15 มุสลินท์ โตะแปเราะ, อัณญ์ยภัคสร ใจสมคม, ประเสริฐ ไพบูลย์รุ่งโรจน์, พัชราวดี ทองเนื่อง, แวฮาลีเมาะ อีแต, วันอาอีเซาะห์ เจะเละ, รุสยา เจ๊ะมะ, วัลลียา และ มะสาเล็ง. (2564).  ผลของโปรแกรมป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุตามวิถีพหุวัฒนธรรมโดยใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อกระตุ้นด้านพุทธิปัญญาของผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม จังหวัดนราธิวาส .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์13(1), 73-90. TCI
16 รอบีอาห์ นาวะกานิง, นาปีซะห์ เจะเล็ง, ฮูไดบะห์ สาและ, พัชราวดี ทองเนื่อง, ทวีพร เพ็งมาก และทิพยวรรณ นิลทยา. (2564).  พฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3 อ 2 ส ของผู้สูงอายุในจังหวัดนราธิวาสภายใต้สถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า .  วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข31(2), 68-80. TCI
17 บุหงา ดุลยคุปต์, วนิสา หะยีเซะ, สุนีย์ และ นำพิพัฒน์. (2564).  ภาวะผู้นำตามค่านิยมกระทรวงสาธารณสุขของผู้บริหารทางการพยาบาล โรงพยาบาลระแงะ จังหวัดนราธิวาส .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์13(1), 142-159. TCI
18 ลาตีฟะห์ เจ๊ะเลาะ, กิตติกร นิลมานัต, วราภรณ์ และ คงสุวรรณ. (2563).  การตัดสินใจของผู้ตัดสินใจแทนเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตสูงอายุมุสลิมในระยะท้ายของชีวิต .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์12(1), 36-46. TCI
19 ทัศณียา ไข้บวช, พรเพ็ญ สุขสบาย, นิกร บูรพันธ์, อมรา ดือเระ และธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์. (2563).  การพัฒนาเตียงสุขาแบบเปลนอน นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัย สำหรับผู้ป่วยติดเตียงในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์12(2), 1-16. TCI
20 วนิสา หะยีเซะ, นุจรี ไชยมงคล, วิมลวรรณ ดำคล้าย, ธิดา มามะ, เยาวรี คอลออาแซ, ทวีพร เพ็งมาก และสุกัญญา เทพโซ๊ะ. (2563).  การพัฒนารูปแบบการดูแลและติดตามทารกเกิดก่อนกำหนดหลังจำหน่วยออกจากโรงพยาบาล .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์12(1), 1-14. TCI
21 วนิสา หะยีเซะ, ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์, ฮัมดี มาแย, วิมลวรรณ ดำคล้าย และณัฐวุฒิ เชื้อกุลา. (2563).  การพัฒนารูปแบบบันทึกเพื่อการส่งต่อในการดูแลและติดตามสุขภาพทารกเกิดก่อนกำหนดต่อเนื่องที่บ้าน .  วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้7(2), 244-259. TCI
22 สารินี สาวัน, ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, มนัสวี อดุลยรัตน์, อัชฌา สุวรรณกาญจน์ และลุตฟี สะมะแอ. (2563).  การส่งเสริมการออกกำลังกายในมารดาหลังคลอดมุสลิม .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์12(1), 194-206. TCI
23 นภชา สิงห์วีรธรรม, กิตติพร เนาว์สุวรรณ, ประไพพิศ สิงหเสม, รุ่งอรุณ กระมุทกาญจน์ และอัณญ์ยภัคสร ใจสมคม. (2563).  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการมีโรคประจำตัวและความเพียงพอของรายได้ที่มีผลต่อการดูแลผู้สูงอายุและความต้องการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่ติดบ้าน จังหวัดตรัง .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์12(2), 17-33. TCI
24 นูรดีนี ดือเระ, วราภรณ์ คงสุวรรณ และกันตพร ยอดไชย. (2563).  ประสบการณ์ของพยาบาลในการดูแลแบบประคับประคองในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์12(3), 139-154. TCI
25 อัณญ์ยภัคสร ใจสมคม, พัชราวดี ทองเนื่อง, นันทิยา โข้ยนึ่ง, ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์, นูรดีนี ดือเระ และพัชรี รัตนพงษ์. (2563).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติ่กรรมสุขภาพเพื่อป้องกันภาวะความดันโลหิตสูงของผู้ใหญ่ไทยที่มีภาวะก่อนเป็นโรคความดันโลหิตสูง .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์12(3), 1-18. TCI
26 ลุตฟี สะมะแอ และแสงอรุณ อิสระมาลัย. (2563).  ปัจจัยที่สัมพันธ์ระหว่างลักษณะการปฏิบัติงานและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลในหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ พื้นที่เขตบริการที่ 12 ของไทย .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์12(3), 155-174. TCI
27 ณัฐติกา ชูรัตน์, มุสลินท์ โตะแปเราะ, ประเสริฐ ไพบูลย์รุ่งโรจน์, สุกัญญา เทพโซ๊ะ และนิรุสณีย์ อากาจิ. (2563).  รูปแบบการป้องกันการกลับเป็นซ้ำของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในวิถีพหุวัฒนธรรม .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์12(3), 213-228. TCI
28 Piboonrungroj, P., Yuttachai Chaiyasit, Rattiya Thaong-on & Paiwan Kotta. (2562).  The Roles of Spirituality in People Living with HIV/AIDS: A Qualitative Meta-synthesis .  The Bangkok Medical Journal15(1), 113-120. TCI
29 ลาตีฟะห์ เจ๊ะเลาะ, กิตติกร นิลมานัต, วราภรณ์ และ คงสุวรรณ. (2562).  กระบวนการตัดสินใจของผู้ตัดสินใจแทนเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตสูงอายุมุสลิมในระยะท้ายของชีวิต .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์11(3), 82-92. TCI
30 วนิสา หะยีเซะ, ลาตีฟาร์ มนุกูล, ยามีละห์ ยะยือรี, มาดีฮะห์ และ มะเก็ง. (2562).  การพัฒนาผ้าปิดตาสื่อรักขณะส่องไฟรักษาในทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง .  วารสารพยาบาลสาธารณสุข 33(3), 1-14. TCI
31 กรศศิร์ ชิดดี, ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, กรรณิกา เกตุนิล, มุสลินท์ โตะแปเราะ และนันทา กาเลี่ยง. (2562).  จิตตปัญญาศึกษา:กิจกรรมและการประเมินการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต .  วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้6(3), 1-13. TCI
32 ศศินาภรณ์ โลหิตไทย และบุญยิ่ง ทองคุปต์. (2562).  ประสิทธิผลของการพัฒนารูปแบบผ้ารัดหน้าท้องประคบเย็นต่อระดับความปวดแผลผ่าตัดในมารดาหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง .  วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 27(1), 23-32. TCI
33 พัชราวดี ทองเนื่อง และอัณญ์ยภัคสร ใจสมคม. (2562).  ปัจจัยทำนายความตั้งใจการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูงของประชากรวัยผู้ใหญ่ .  วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก30(2), 49-65. TCI
34 เดชดนัย จุ้ยชุม, รสสุคนธ์ แสงมณี, ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์, รจเรช และ กำแหงกิจ. (2562).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารระดับนานาชาติของอาจารย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์6(2), 1-13. TCI
35 วนิสา หะยีเซะ, ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์, วิมลวรรณ ดำคล้าย, นุจรี และ ไชยมงคล. (2562).  ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลและติดตามทารกเกิดก่อนกำหนดหลงจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล .  วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 27(2), 30-39. TCI
36 ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์, อนงค์ ภิบาล, ประเสริฐ ไพบูลย์รุ่งโรจน์, วนิสา หะยีเซะ, สาวิณี ชาญสินธพ, นูรดีนี ดือเระ และนิรุสณีย์ อากาจิ. (2562).  ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ต่อความรู้และบทบาทของผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดอายุ 0-3 ปี .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์11(3), 93-103. TCI
37 พัชราวดี ทองเนื่อง, โรฮาน่า หะยีเจ๊ะอารง, วานีสา วายุ, อัชมาณีซัน บิง, อาซีมา หะยีสะอารี, อาเดียณี กาแบ, อานีส เจ๊ะสมาแอ, ฮุสนา เจ๊ะอามะห์, ซัลวา สารี, ซอฟียา วามิง, ยัสมี และ ขาเดร์. (2562).  พฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของประชากรผู้ใญ่ในจังหวัดนราธิวาส .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์11(2), 49-61. TCI
38 ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์, อัณญ์ยภัคสร ใจสมคม, ยุนี พงศ์จตุรวิทย์, ประเสริฐ ไพบูลย์รุ่งโรจน์, วนิสา หะยีเซะ, ลุตฟี และ สะมะแอ. (2562).  ภาวะโภชนาการและประสบการณ์ของผู้ดูแลในการจัดการด้านอาหารสำหรับเด็กผุ้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดอายุ 0-3 ปี ในจังหวัดชายแดนใต้ .  วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก30(2), 82-93. TCI
39 นิซรีน เจ๊ะมามะ, ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, สมจิตร และณ ปานแก้ว. (2562).  ศักยภาพด้านความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของผู้นำศาสนาอิสลามในการแก้ปัญหาภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์มุสลิมชายแดนใต้ .  วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้6(1), 131-142. TCI
40 วนิสา หะยีเซะ, ฮาบิบ บิณอะฮมัด, นุรไดดา ซอและ, พอตีเมาะ อาแว, ฟัดฮียะห์ มะเซ็ง, ฟาซียะห์ ยามาโก, มุสลีมะห์ หมันหลิน, มูนีเราะห์ เวาะสะ, รูซีตา เจ๊ะปูเต๊ะ, วรัญญา ขุนนุรักษ์, วารีซัน เจ๊ะโซ๊ะ และอพัฟ อาแด. (2561).  การพัฒนานวัตกรรมผ้าห่มไฟฟ้าต่ออุณหภูมิร่างกายในทารกเกิดก่อนกำหนด .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์10(2), 1-12. TCI
41 วนิสา หะยีเซะ, วิมลวรรณ คำคล้าย และลาตีฟาร์ มนุกุล. (2561).  การพัฒนานวัตกรรมผ้าอ้อม ผ้าอ้อมสายเดี่ยว ในทารกเกิดก่อนกำหนด .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์10(1), 77-87. TCI
42 สกุณา บุญนรากร และกรรณภา ไชยประสิทธิ์. (2561).  การพัฒนาแบบประเมินสุขภาพครอบครัวที่เน้นมิติทางวัฒนธรรมกรณีมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิดมุสลิม .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์10(3), 12-26. TCI
43 ศิริวรรณ เมืองประเสริฐ, อุษณีย์ คงคากุล, นริสา สะมาแอ, ทัศณียา ไข้บวช, จุฑามาศ เอี่ยมวุฒิวัฒนา และสรวงสุดา เจริญวงศ์. (2561).  การพัฒนารูปแบบการนิเทศทางคลินิกแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์10(2), 13-24. TCI
44 สรวงสุดา เจริญวงศ์, พรทิวา คงคุณ, นิภารัตน์ จันทร์แสงรัตน์, เพียงตะวัน สีหวาน และรติ นิรมาณกุล. (2561).  แนวทางการจัดการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึงในชุมชนมุสลิมภาคใต้ .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์10(3), 1-11. TCI
45 บุญยิ่ง ทองคุปต์ และรังสฤษฎ์ แวดือราแม. (2561).  ผลการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยศาสตร์มณีเวชต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายในสตรีมุสลิมวัยแรงงาน จังหวัดนราธิวาส .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์10(3), 27-38. TCI
46 กาญจนา โกทิยะ, ซูไฮลา อาหวัง, นูรอา ซีราหะยีเจ๊ะ อาแซ, เบ็จมาภรณ์ ศรีเมือง, จารีญา อาแว, ตรีฤทัย ไชยสวัสดิ์, นัคมีน เจีะแล, อารีนา กุลยานันต์ และศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์. (2561).  ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรที่เสี่ยงต่อภาวะความดันโลหิตสูง .  วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข28(3), 23-35. TCI
47 สรวงสุดา เจริญวงศ์, พรทิวา คงคุณ, นิภารัตน์ จันทร์แสงรัตน์ และเพียงตะวัน สีหวาน. (2561).  สถานการณ์การดูแลและความต้องการการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึงในชุมชนมุสลิมเขตบทภาคใต้ของไทย .  วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้5(2), 205-215. TCI
48 รสสุคนธ์ แสงมณี. (2560).  การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์9(2), 1-13. TCI
49 นิซรีน เจ๊ะมามะ, ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์ และศศินาภรณ์ โลหิตไทย. (2560).  ความคิดเห็นของผู้รับบริการในแหล่งฝึกปฏิบัติต่อการปฏิบัติงานในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ 1 ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ .  วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้4(2), 172-185. TCI
50 จุรีย์ ธีรัชกุล, อนงค์ ภิบาล และอุไร หัถกิจ. (2560).  ความต้องการการดูแลทางจิตวิญญาณด้านการมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นและพลังนอกเหนือตนของผู้ป่วยมุสลิมที่เคยเข้ารับการผ่าตัดในแผนกศัลยกรรมทั่วไปโรงพยาบาลศูนย์ .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์8(1), 39-52. TCI
51 รสสุคนธ์ แสงมณี และอนงค์ ภิบาล. (2560).  ประสบการณ์การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในสามจังหวัดชายแดนใต้ .  วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้4(3), 76-86. TCI
52 ศศินาภรณ์ โลหิตไทย, นิซรีน เจ๊ะมามะ และศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์. (2560).  ผลของการอ่านอัลกุรอานร่วมกับการสนับสนุนของครอบครัว ต่อระดับความปวดในระยะที่ 1 ของการคลอดและการรับรู้การสนับสนุนของครอบครัวในหญิงตั้งครรภ์มุสลิมครรภ์แรก .  วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้4, 115-130. TCI
53 ศิราคริน พิชัยสงคราม, วรภรณ์ โด, ชารีฟะฮ์ หะยีกะเต๊ะ, ไซนุง แม, เนตรติมา เพ็งสกุล, อนงค์นาถ แก้วหัวฝาย และอรชุดา พรหมพูล. (2560).  ผลของน้ำมันหอมระเหยจากหอมแดงและมะกรูดในการบรรเทาอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจ .  วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก15(2), 145-156. TCI
54 วนิสา หะยีเซะ, ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์, ศิราคริน พิชัยสงคราม และนุจรี ไชยมงคล. (2560).  ผลของโปรแกรมการรับรู้ความสามารถของผู้ดูแลในการตอบสนองความต้องการพื้นฐานทารกต่อภาวะสุขภาพทารกเกิดก่อนกำหนดมุสลิมในจังหวัดนราธิวาส .  วารสารพยาบาลสาธารณสุข 31(1), 61-74. TCI
55 จุฑามาศ เอี่ยมวุฒิวัฒนา และศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์. (2560).  สมรรถนะทางวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพแผนกสูติกรรมในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ .  วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้4(3), 14-28. TCI
56 ศิราคริน พิชัยสงคราม, นุชสรา ทรัพย์อินทร์ และณัฏฐินี ชัวชมเกตุ. (2559).  การดูแลโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลและผู้ดูแลเด็ก .  วารสารการพยาบาลและการศึกษา 9(1), 75-87. TCI
57 เดชดนัย จุ้ยชุม และศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์. (2559).  การวิเคราะห์เนื้อหาวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์8(1), 140-152. TCI
58 วนิสา หะยีเซะ, นุชสรา ทรัพย์อินทร์, ศิราคริน พิชัยสงคราม และนุจรี ไชยมงคล. (2559).  ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองของผู้ดูแลต่อคุณภาพชีวิตทารกเกิดก่อนกำหนดมุสลิมในจังหวัดนราธิวาส .  วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 24(2), 0-0. TCI
59 สรวงสุดา เจริญวงศ์, ศิริพร จิรวัฒน์กุล และเลนอร์ แมนเดอร์สัน. (2559).  สุขภาวะมุอัลลัฟหญิงไทย-อีสาน: พันธะการแสวงหาทางจิตวิญญาณ และชีวิตใหม่ .  วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ34(1), 16-24. TCI
60 Charoenwong, S., Siriporn Chirawatkul, Lenore & Manderson. (2015).  Emotional well-Being Following Religious Conversion Among Women in Northeast Thailand .  Journal of Religion and Health54(6), 0-0. Other
61 Siriphan, S. & Praneed Songwattana. (2015).  Thai Nurses' Cultural Competency in Caring for Clients Living in a Multicultural setting .  Pacific Rim International Journal of Nursing Research19(1), 19-31. TCI
62 ศิราคริน พิชัยสงคราม, นุชสรา ทรัพย์อินทร์ และณัฏฐินี ชัวชมเกตุ. (2558).  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผู้ดูแลเด็ก ปัจจัยด้านเด็กป่วย กับการรับรู้การได้รับการดูแลของผู้ดูแลเด็ก และการรับรู้การปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์7(2), 62-73. TCI
63 วนิสา หะยีเซะ, นุชสรา ทรัพย์อินทร์ และธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์. (2558).  คุณภาพชีวิตของทารกเกิดก่อนกำหนดมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์7(1), 1-14. TCI
64 ณัฏฐินี ชัวชมเกตุ, พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม และทัศนี ประสบกิตติคุณ. (2558).  ปัจจัยด้านผู้ปกครองที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดนราธิวาส .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์0(3), 15-25. TCI
65 วนิสา หะยีเซะ, นุชสรา ทรัพย์อินทร์, ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์ และนุจรี ไชยมงคล. (2558).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตทารกเกิดก่อนกำหนด มุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ .  วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 23(3), 26-40. TCI
66 สรวงสุดา เจริญวงศ์, ศิริพร จิรวัฒน์กุล และเลเนอร์ แมนเดอร์สัน. (2558).  เปลี่ยนศาสนาคือเปลี่ยนวิถีชีวิต: กระบวนการปรับตัว ของผู้หญิงอีสานชายพุทธสู่การเป็นมุสลิม .  วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 60(4), 317-330. TCI
67 Boonnarakorn, S., Nittaya Passornsiri, Choochat Phuangsomjit & Nopadol Chenkra. (2014).  Buddhist Religious Leaders' Participation in Promoting Informal Education in Thailand .  Kasetsart Journal : Social Sciences35(3), 0-0. TCI
68 ฟูซียะห์ หะยี และสุไฮดาร์ แวเตะ. (2557).  การดูแลสุขภาพตนเองในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในสามจังหวัดชายแดนใต้ .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์6(3), 1-12. TCI
69 ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, ดาริน โต๊ะกานิ และบงกช ศิริโรจนาพร. (2557).  การพัฒนาชุดตั้งครรภ์จำลอง จากวัสดุเหลือใช้ .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์6(1), 1-13. TCI
70 สาวิณี ชาญสินธพ. (2557).  ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้อันตรายจากควันบุหรี่มือสองและพฤติกรรมสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวมุสลิมที่มีผู้สูบบุหรี่ในจังหวัดนราธิวาส .  วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย63(1), 28-34. TCI
71 ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูล, ประณีต ส่งวัฒนา และเพชรน้อย สิงค์ช่างชัย. (2557).  คุณภาพชีวิตของพยาบาลวิชาชีพในพื้นที่ที่มีความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ .  วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ8(2), 47-55. TCI
72 นิภารัตน์ จันทร์แสงรัตน์, อนงค์ ภิบาล, ลุตฟี สะมะแอ และจุรีย์ ธีรัชกุล. (2557).  ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ .  วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย63(3), 0-0. TCI
73 ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์. (2557).  ประสิทธิภาพชุดตั้งครรภ์จำลองกับเจตคติต่อการตั้งครรภ์ของคู่สมรสหญิงตั้งครรภ์ .  วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข24(4), 75-89. TCI
74 ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์, นันทา กาเลี่ยง, อนงค์ ภิบาล, อัณญ์ยภัคสร ใจสมคม และวนิสา หะยีเซะ. (2557).  ปัจจัยมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือนของมารดาในจังหวัดนราธิวาส .  พยาบาลสาร 41, 0-0. TCI
75 วนิสา หะยีเซะ และวันธณี วิรุฬพาณิช. (2557).  ปัจจัยส่วนบุคคล การสนับสนุนทางสังคม และการรับรู้ความสามารถของตนเองของมารดา ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการอบรมเลี้ยงดูบุตรวัยก่อนเรียนของมารดามุสลิมที่สูญเสียสามีจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส .  วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 20(1), 91-112. TCI
76 วนิสา หะยีเซะ, ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์ และนุจรี ไชยมงคล. (2557).  ผลของโปรแกรมการโอบกอดร่วมกับการอ่านอัลกุรอานของมารดามุสลิมต่อการเจริญเติมโตของทารกคลอดก่อนกำหนดและความผูกพันรักใคร่ระหว่างมารดา-ทารก .  วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 22(2), 37-51. TCI
77 วนิสา หะยีเซะ, ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์ และนุจรี ไชยมงคล. (2557).  อิทธิพลของความผูกพันรักใคร่ระหว่างมารดา - ทารก ที่มีต่อการเจริญเติบโตของทารกเกิดก่อนกำหนดในหออภิบาลทารกแรกเกิดโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์6(3), 13-23. TCI
ค้นหา วารสารวิชาการ
ทุกเขตคำค้น
ชื่อนักวิจัย
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อวารสาร
ปี พ.ศ.
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน
ระดับ