Development The Model of Paternal Involvement in Early Childhood Development: Case Study in Nong Ya Plong district Phetchaburi Province
การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของบิดาในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย: กรณีศึกษาอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี


ชื่อนักวิจัย ::   อัจฉราวดี ศรียะศักดิ์, วนิสา หะยีเซะ, วารุณี เกตุอินทร์
ชื่อวารสาร The Journal of The Royal Thai Army Nurses , 22(1), 402-411
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2564
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลเด็ก
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>6.ผศ.วนิสา หะยีเซะ-บทคัดย่อ.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>6.ผศ.วนิสา หะยีเซะ.pdf

 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 อัจฉราวดี ศรียะศักดิ์ นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี - - 80.00 0.00
  2 Wanisa Hayeese นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030(3819) jj28-nur@hotmail.com 10.00 0.00
  3 วารุณี เกตุอินทร์ นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 10.00 0.00