Proceedings

ลำดับ รายการผลงาน แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 ฟุรซาน บินซา, เนตรนภา คู่พันธวี และขนิษฐา นาคะ. (2563).  การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการให้คำแนะนำผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บสมองระดับเล็กน้อยเสี่ยงต่ำบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ .  การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา , 17-26.
2 สกุณา บุญนรากร, รอฮานี อิแต, ซุรอยยา มูซอ, ตัสนีม ฮามะ, นูรไอนี ปาเนาะ, พินิต นิวาตบุตร, ฟายีรา วาจิ, มาวาดะห์ ลูดิง , สุรัยยา สะเร็ง และฮัสนีดา สาแลมิง. (2561).  การพัฒนานวัตกรรมหมอนให้นมบุตร .  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 เรื่องการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืมในยุค Thailand 4.0, 139-149.
3 มนัสวี อดุลยรัตน์, ซูไรดา ตาหาแมง, นุรอามีณี อาแว และสุไวบ๊ะ มาตาจะแร. (2561).  การพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายโดยใช้ท่าปันจักสีลัตในผู้สูงอายุ .  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 เรื่องการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืมในยุค Thailand 4.0 , 93-108.
4 เกวลี นาควิโรจน์, ทวีศักดิ์ ตติยวรรณ, สัญญา วัชราทักษิณ, ซูไรดา อาแวปาเต, ฟาตอนะห์ บินยา, มารีนา อูมา, ยัสมี รออิตี, วานีดา หิแต, อับดุลเราห์มาน สาเอาะ, อาซูรา ยูโซะ, อาสหน๊ะ หะยีดอเลาะ, อิงฟ้า และ อูมา. (2561).  การพัฒนาและทดลองใช้อุปกรณ์ยืดเหยียดกล้ามเนื้อร่วมกับการสั่นสำหรับผู้สูงอายุติดบ้าน .  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 เรื่องการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืมในยุค Thailand 4.0, 163-177.
5 สาวิณี ชาญสินธพ, อนงค์ ภิบาล, อัณญ์ยภัคสร ใจสมคม และจุรีย์ ธีรัชกุล. (2561).  การให้ความหมายของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ในการฝึกปฏิบัติท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม .  การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5, 0-0.
6 กาญจนา โกทิยะ, กัญญา สามะ, รออีซะห์ ตนภักดี, ป่านแก้ว พันธ์ศรีโรจน์, สินาภรณ์ เทพพรหม, จารีญา อาแว, ซูไฮลา อาหวัง, แวนูซูลา บุปผาชาติ, นุรอาซีรา หะยีเจ๊ะอาแซ และศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์. (2561).  ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ .  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 58-68.
7 มูรณี ยะกะ, นัชลา อาแซ, นูรมา อีแต, ฟารีดา ยือซา, ยัสมีน โตะลู, วัรดะห์ การิยา, อัพนันท์ บือซา, อัฟนาน เฮะ, อามีน ละหาร, อามีนา หมัดเหล็ม และอัณญ์ยภัคสร ใจสมคม. (2561).  ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาตรวจภายในต่อการใช้กางเกงตรวจภายใน โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส .  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 เรื่องการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืมในยุค Thailand 4.0, 83-92.
8 อนงค์ ภิบาล และสุรีย์ จันทรโมลี. (2561).  ประสบการณ์ของญาติในการดูแลผู้ป่วยไทยมุสลิมระยะสุดท้ายในโรงพยาบาล .  การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง "การพัมนาศักยภาพงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, 327-334.
9 พรทิวา คงคุณ, พงษ์พันธ์ สุขสุพันธ์, นุรมา สมัยพิทักษ์, อาตีก๊ะ แมจิ, สุรินทร์ เจะกะบาซอ, นูรีสซัน กาเซ็ง, กัรตีมา บากา, มาซีเต๊าะ เจะเงาะ, กมลพร ไกรน้อย, ซอฮีบะห์ คูตงราเซะ, ลาตีปะห์ แวดาโอะ และอามีณา ฮามะ. (2561).  ประสิทธิผลของหมวกสมุนไพรกำจัดเหาในนักเรียนประถมศึกษา .  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 เรื่องการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืมในยุค Thailand 4.0, 69-82.
10 วนิสา หะยีเซะ, นาบิล หะยีมะแซ, กันยา บกกระบือ, นฤมล เอียดตรง, นาซีเราะห์ อาแวกาจิ, นาวาตี บินฮิม, นูรอาซีกีน มุซิ, นูรีซา ยีปอง, บาซาซะห์ สาแด, วิลดานี ลีเป็ง, อาซีเยาะห์ กุวิง, อานีซะห์ และ มะงง. (2561).  ผลการใช้แผ่นยางหุ้มสายเครื่องช่วยหายใจ (Save Tube Save Lungs: STSL) ต่อปริมาณน้ำในสายเครื่องช่วยหายใจในทารกคลอดก่อนกำหนด .  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 เรื่องการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืมในยุค Thailand 4.0, 321-333.
11 ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, ปารีดา เส็นกอหน้า, ผกาวรรณ กาญจนันท์, มัลลิกา ชายเหตุ, รัชนก อีซอ, สาวิตรี ขำเกตุ และสุนิสา โอบอ้อม. (2561).  ผลการสอนโดยใช้สื่อแอนิเมชั่นในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะซีด .  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 เรื่องการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืนในยุค Thailand 4.0, 120-129.
12 ฮุดาย์ ดูมีแด, ยุพาวรรณ ศรีสวัสดิ์, โรสนี จริยาการ, มารีย๊ะ ปุเต๊ะ, ศิริกัญญา แก่นทอง, เจริญ และ ไชยรัตน์. (2561).  ผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวติดสะเต็มศึกาที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา .  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 เรื่องการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืมในยุค Thailand 4.0, 615-628.
13 สกุณา บุญนรากร, โซเฟีย หะยีมัด, วีรดา มะแซ, นาดียะห์ แวดาโอะ, นารีมาน อามะ และระวิ แก้วสุกใส. (2561).  ภูมิปัญาท้องถิ่นในการดูแลรักษาสุขภาพ: กรณีศึกษาหมอสมุนไพรสามประเทศ .  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 เรื่องการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืมในยุค Thailand 4.0, 150-162.
14 ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, บุญยิ่ง ทองคุปต์, สรวงสุดา เจริญวงศ์ และมุสลินท์ โตะแปเราะ. (2561).  สมรรถนะทางวัฒนธรรมของพยาบาลพี่เลี้ยง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชครินทร์ .  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 เรื่องการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืมในยุค Thailand 4.0, 109-119.
15 สรวงสุดา เจริญวงศ์, นฤมล คล่องดี, นูรอาฟีสี หะยีสนาวี, โนรีซัน มะดิง, วันฟิรดาวส์ มะ, ศัลยาณี แวนาแว, สิริมา หลงจิ, สุนิยตา ตำบัน, อัสมา หะมะ, อาฟีฟะห์ วาเด็ง และอุษณี ดือราแม. (2560).  การพัฒนาชุดสื่อสารสำหรับผู้ป่วยมุสลิมที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ .  งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560, 0-0.
16 นุรลัยลี บินสาและ, นุรมา ยานาย, นาดียา มามะ, ซามีลา แตแว, อัสมัฏ กาลีซาดอเย็ง, ตอยยีบะห์ ราชิ, มัรยัม ตันหยงขาเดร์, วิวัฒนา ดอเลาะ, อัมรินทร์ ลาเต๊ะ, คอลียะห์ เจ๊ะฆอ, สกุณา บุญนรากร และนุชสรา ทรัพย์อินทร์. (2560).  ประสิทธิภาพของกล่องไฟส่องแผลต่อการหายของแผลในผู้ป่วยปลูกถ่ายผิวหนัง .  งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560, 0-0.
17 ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, ฟีเดีย กาเจ, ยารีย๊ะ เหาะสัน, สุริวรรณ์ ยา, สุไฮบ๊ะ กาเซงเด็ง, อัสมะ สาอิ, อิลฮัม แมเร๊าะ, แอมี ลีกี, ไอร์ซะห์ และ บินดือรอแม. (2560).  ประสิทธิภาพของชุดชั้นใน 3 in 1 สานใยรัก ต่ออาการคัดตึงเต้านม ปวดหลังและปวดมดลูกในมารดาหลังคลอด .  งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560, 0-0.
18 อานิส พัฒนปรีชาวงศ์, ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์ และฆอซาลี อาแว. (2560).  ศึกษาบทบัญญัติอิสลามว่าด้วยการอบรมเลี้ยงดูบุตร:กรณีศึกษาครอบครัวอาจารย์มหาวิทยาลัยฟาฏอนีและมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ .  งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 , 0-0.
19 วิชาญ ภิบาล, Pribral, A., supreeda & piban. (2016).  Muslim Primar Caregivers' Experience .  Conference Program Sapporo, Japan, 0-0.
20 พรทิวา คงคุณ, นูรดียะห์ กือนิ, นิสนานี วาเซ็ง, ฟิรียาห์ หะยีดิง, อัสมะ ยะโกะ, สาปียะห์ หะยีเจ๊ะสนิ, อรพร ลัทธภาณุกช, ซาร่า ดือเร๊ะ, นูรูลฮูดา ยอดิง และโซเฟีย อูมา. (2559).  การพัฒนาโต๊ะช่วยหายใจแบบโค้งสำหรับผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว .  การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559, 596-606.
21 อนงค์ ภิบาล. (2559).  การพัฒนาแนวปฏิบัติในการส่งเสริมสุขภาพด้านมิติจิตวิญญาณของผู้สูงอายุมุสลิมในบริบทสามจังหวัดชายแดนใต้ .  มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559, 0-0.
22 ทิพยวรรณ นิลทยา. (2559).  รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ .  การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 "สร้างสรรค์งานวิจัย จากคลังปัญญาท้องถิ่นสู่สากล, 0-0.
23 สกุณา บุญนรากร และบุญยิ่ง ทองคุปต์. (2558).  การนำทฤษฎีการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสอนของครูพี่เลี้ยง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ .  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์, 270-281.
24 สกุณา บุญนรากร, กรรณภา ไชยประสิทธิ์ และพรทิวา คงคุณ. (2558).  การพัฒนาแบบประเมินสุขภาพครอบครัวที่เน้นมิติทางวัฒนธรรม .  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน ผลงานวิจัยภาคบรรยาย, 147-155.
25 วนิสา หะยีเซะ, อนงค์ ภิบาล และนิภารัตน์ จันทร์แสงรัตน์. (2558).  การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้านรักษาเด็กป่วยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส .  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์, 141-152.
26 ศศินาภรณ์ โลหิตไทย. (2558).  การเห็นคุณค่าของพรหมจารี และทัศนคติต่อการตั้งครรภ์ ของนักเรียนหญิงจังหวัดนราธิวาส .  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์, 174-181.
27 วนิสา หะยีเซะ, นุชสรา ทรัพย์อินทร์, ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์, นุจรี และ ไชยมงคล. (2558).  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล แรงสนับสนุนทางสังคม การรับรู้ความสามารถของผู้ดูแล กับคุณภาพชีวิตของทารกเกิดก่อนกำหนดมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ .  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์, 131-140.
28 Niltaya, T., Pribral, A., Chansangrat, N. & Hayee, F. (2014).  The Buddhist Leadership Experiences of Nurses unrest in the three southern border provinces .  5th Suan Sunandha Academic National Conference on Research for Sustainable Development 2016, 0-0.
29 Kaliang, N., Pribral, A. & Thepso, S. (2014).  The Spiritual care Received For Delivery of Muslim Women by traditional midwifery in Yala, Pattani and Narathewat provinces .  5 th Rajabhat University National and International Research & Academic Conference, 0-0.
30 Chansangrat, N., Pribral, A., Niltaya, T. & Urai Hatthakit. (2014).  Nurses’ experience of spiritual health promotion of the elderly Muslims in Yala, Pattani and Narathiwat province .  5 th Rajabhat University National and International Research & Academic Conference, 0-0.
31 Chansintop, S., Pribral, A., Hayee, F., wichan Phibal, Urai Hatthait, Niltaya, T., Chansangrat, N. & kanjana jaijoy. (2014).  Spirtual Caring For Dying Muslim Patients : A Concept Analysis .  5 th Rajabhat University National and International Research & Academic Conference, 0-0.
32 วิชาญ ภิบาล, Pribral, A., Suwannakan, A., Niltaya, T., Chansangrat, N., Boonnarakorn, S., Tongkoop, B., Kongkun, P., Kaewsuksai, R., sirikanya kantong & sayan Intarpak. (2014).  Experience Participation Net work on Community Nursing Practice 2 aMong Faculty of Nursing Princess of Natadhiwas University .  5 th Rajabhat University National and International Research & Academic Conference, 0-0.
33 Pribral, A., Niltaya, T., Kaliang, N. & Chansangrat, N. (2014).  Nurses’ experience in caring for the Muslim women and infants of the three Mullim southern province .  การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 , 0-0.
34 Pribral, A., Chansangrat, N., Thippayawan Niltaya & Urai Hatthakit. (2014).  A “good death”: perspectives of Muslim patients and health care providers in Narathiwat Province .  The 4th UBRU International Research Conference E7on “An Integration of ASEAN Local Wisdom to International”, 0-0.
35 วิชาญ ภิบาล, อนงค์ ภิบาล, ทิพยวรรณ นิลทยา และนิภารัตน์ จันทร์แสงรัตน์. (2557).  Delivery of Muslim Women .  การประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 “นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประชาคมอาเซียน”, 0-0.
36 ลุตฟี สะมะแอ, เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์, วิภาวี และ คงอินทร์. (2557).  การพัฒนาโปรแกรมฝึกสมองตามหลักปรัชญามอนเตสซอรีบูรณาการวิถีชีวิตมุสลิมในผู้สูงอายุมุสลิมกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม .  การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง สหวิทยาการ: ความหลากหลายทางวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน Multidisciplinary on Cultural Diversit Towards the ASEAN Community, 0-0.
37 สกุณา บุญนรากร, นิตยา ภัสสรศิริ, ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ และนภดล เจนอักษร. (2557).  การมีส่วนร่วมของผู้นำอิสลามในการจัดการศึกษาของไทย .  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 "การบูรณาการงานวิจัยเพื่อสร้างสังคมอุดมปัญญาภายใต้พหุวัฒนธรรมสู่สังคมสันติสุขและประชาคมอาเซียน" , 0-0.
38 วนิสา หะยีเซะ, มยุรี นภาพรรณสกุล และวันธณี วิรุฬพาณิช. (2557).  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล แรงสนับสนุนทางสังคมและการรับรู้ความสามารถของตนเองของมารดากับพฤติกรรมการอบรมเลี้ยงดูบุตรของมารดามุสลิมที่สูญเสียสามีจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส .  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 "การบูรณาการงานวิจัยเพื่อสร้างสังคมอุดมปัญญาภายใต้พหุวัฒนธรรมสู่สังคมสันติสุขและประชาคมอาเซียน" , 0-0.
39 รังสฤษฎ์ แวดือราแม และอนงค์ ภิบาล. (2557).  ประสบการณ์การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายการพยาบาลครอบครัวกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ .  สหวิทยาการ: ความหลากหลายทางวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน Multidisciplinary on Cultural Diversit Towards the ASEAN Community, 0-0.
40 อนงค์ ภิบาล, ฟูซียะห์ หะยี และสกุณา บุญนรากร. (2557).  ประสบการณ์ของนักศึกษาพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพจิตวิญญาณ ผู้สูงอายุมุสลิมในจังหวัดนราธิวาส .  การประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 “นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประชาคมอาเซียน” , 0-0.
41 อนงค์ ภิบาล, ทิพยวรรณ นิลทยา และนิภารัตน์ จันทร์แสงรัตน์. (2557).  ปัญหาและอุปสรรคตามการรับรู้ของญาติในการดูแลผู้ป่วยไทยมุสลิมระยะสุดท้ายในโรงพยาบาล .  การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง สหวิทยาการ: ความหลากหลายทางวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน Multidisciplinary on Cultural Diversit Towards the ASEAN Community, 0-0.
42 วนิสา หะยีเซะ, ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์ และนุจรี ไชยมงคล. (2557).  ผลของการอ่านอัลกุรอานของมารดามุสลิม ต่อการเจริญเติบโตของทารกเกิดก่อนกำหนดและความผูกพันรักใคร่ระหว่างมารดา-ทารก .  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 "การบูรณาการงานวิจัยเพื่อสร้างสังคมอุดมปัญญาภายใต้พหุวัฒนธรรมสู่สังคมสันติสุขและประชาคมอาเซียน", 0-0.
43 สกุณา บุญนรากร, นิภารัตน์ จันทร์แสงรัตน์, นัฐรียะ บัวมณี, พนิดา แดงศรี, ศศิธร เพ็ญไทย, ณัฎฐนิช และ อัจฉริยวิทยา. (2557).  ภาวะผู้นำสุขภาพของผู้สูงอายุมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ .  การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง สหวิทยาการ: ความหลากหลายทางวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน Multidisciplinary on Cultural Diversit Towards the ASEAN Community , 0-0.
44 สกุณา บุญนรากร, มัลลิกา สีเสนาะ, เกษนี เพ็ชรหวล, โรสมีนี ยูโซ๊ะ, ฮัสนีย์ สาแม, ฮาซานี และ ดอเลาะ. (2557).  ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในแหล่งฝึกประสบการณ์ภาคสนาม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ .  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 "การบูรณาการงานวิจัยเพื่อสร้างสังคมอุดม ปัญญาภายใต้พหุวัฒนธรรมสู่สังคมสันติสุขและประชาคมอาเซียน" , 0-0.
ค้นหา Proceedings
ทุกเขตคำค้น
ชื่อนักวิจัย
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อวารสาร
ปี พ.ศ.
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน
ระดับ