Consistency of Clopidogrel Prescribing to Its indications for Patients with Coronary Heart Disease in Rangae Hospital, Narathiwat
ความสอดคล้องของการสั่งใช้ยา Clopidogrel กับข้อบ่งใช้สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจในโรงพยาบาลระแงะ จังหวัดนราธิวาส


ชื่อนักวิจัย ::   นันทิยา เอี่ยมศิริ, วนิสา หะยีเซะ
ชื่อวารสาร Thai Journal of Pharmacy Practice, 14(1), 219-228
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2565
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>1.ผศ.วนิสา หะยีเซะ-บทคัดย่อ.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>1.ผศ.วนิสา หะยีเซะ.pdf

 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 นันทิยา เอี่ยมศิริ นักวิจัยชื่อแรก N โรงพยาบาลระแงะ - - 80.00 0.00
  2 Wanisa Hayeese นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030(3819) jj28-nur@hotmail.com 20.00 0.00