Stakeholders' Opinions on the Development of a Master Program in Nursing Science, Faculty of Nursing,Princess of Naradhiwas University
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์


ชื่อนักวิจัย ::   ทวีพร เพ็งมาก, รสสุคนธ์ แสงมณี, ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, พัชราวดี ทองเนื่อง, ดนิตา พวงแก้ว
ชื่อวารสาร Princess of Naradhiwas University Journal, 13(3), 440-442
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2564
  
กลุ่มสาขา ::  การศึกษา *
สาขา ::  การพัฒนาหลักสูตร
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>14.อ.ดร.ทวีพร เพ็งมาก-บทคัดย่อ+.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>14.อ.ดร.ทวีพร เพ็งมาก.pdf

 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Thaweeporn Pengmak นักวิจัยชื่อแรก N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030(3819) thaweeporn.p@pnu.ac.th 80.00 0.00
  2 Rossukon Sangmanee นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030(1148) Rossu99@gmail.com 5.00 0.00
  3 Siriphan Siriphan นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030(3820) noinara@hotmail.com 5.00 0.00
  4 Patcharawadee Tongnuang นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030(3819) patcharawadee.t@pnu.ac.th 5.00 0.00
  5 Danita Puangkaew นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030(3801) danita.pnu@gmail.com 5.00 0.00