Nutritional status and experience of caregiver in food management for children with congenital heart disease aged 0 – 3 years in southern border provinces
ภาวะโภชนาการและประสบการณ์ของผู้ดูแลในการจัดการด้านอาหารสำหรับเด็กผุ้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดอายุ 0-3 ปี ในจังหวัดชายแดนใต้


ชื่อนักวิจัย ::   ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์, อัณญ์ยภัคสร ใจสมคม, ยุนี พงศ์จตุรวิทย์, ประเสริฐ ไพบูลย์รุ่งโรจน์, วนิสา หะยีเซะ, ลุตฟี สะมะแอ
ชื่อวารสาร Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing, 30(2), 82-93
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2562
  
กลุ่มสาขา ::  วิทยาศาสตร์สุขภาพ *
สาขา ::  วิทยาศาสตร์สุขภาพ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>12.ผศ.ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์-บทความ.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>12.ผศ.ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์.pdf

 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Thidarat Wangsawat นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030(3819) Tidarat.tw73@gmail.com 70.00 0.00
  2 Anyapaksorn Jaisomkom นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030(3819) Anyapaksorn.j@pnu.ac.th 5.00 0.00
  3 ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ นักวิจัยร่วม N คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา - - 15.00 0.00
  4 Prasert Piboonrungroj นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030(3819) Piboon23@gmail.com 5.00 0.00
  5 Wanisa Hayeese นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030(3819) jj28-nur@hotmail.com 4.00 0.00
  6 ลุตฟี สะมะแอ นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030(3819) - 1.00 0.00