Effectiveness of a Continuing Nutrition Care at Home Program on the Growth of Children with Congenital Heart Disease in a Primaty Health Care Unit
ผลของโปรแกรมการดูแลด้านโภชนาการต่อเนื่องที่บ้านต่อการเจริญเติบโตของผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดในหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภู


ชื่อนักวิจัย ::   ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์, อัณญ์ยภัคสร ใจสมคม, ยุนี พงศ์จตุรวิทย์, ประเสริฐ ไพบูลย์รุ่งโรจน์, วนิสา หะยีเซะ
ชื่อวารสาร Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 31(1), 136-147
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2564
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลเด็ก
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>7.ผศ.ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์-บทคัดย่อ.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>7.ผศ.ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์.pdf

 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Thidarat Wangsawat นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030(3819) Tidarat.tw73@gmail.com 80.00 0.00
  2 Anyapaksorn Jaisomkom นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030(3819) Anyapaksorn.j@pnu.ac.th 5.00 0.00
  3 ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ นักวิจัยร่วม N คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา - - 5.00 0.00
  4 Prasert Piboonrungroj นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030(3819) Piboon23@gmail.com 5.00 0.00
  5 Wanisa Hayeese นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030(3819) jj28-nur@hotmail.com 5.00 0.00