Relationship between Factors of Caregivers, Factor of Ill Child with Caregivers ’s Perception of Caring and Nursing Students’s Perception on Practical using Family Centered Care of the 3rd year Nursing Student, Faculty of Nursing, Princess of Naradhiwa
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผู้ดูแลเด็ก ปัจจัยด้านเด็กป่วย กับการรับรู้การได้รับการดูแลของผู้ดูแลเด็ก และการรับรู้การปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์


ชื่อนักวิจัย ::   ศิราคริน พิชัยสงคราม, นุชสรา ทรัพย์อินทร์, ณัฏฐินี ชัวชมเกตุ
ชื่อวารสาร Princess of Naradhiwas University Journal, 7(2), 62-73
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2558
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลเด็ก
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>abstract-6-2558.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>6-2558.pdf

 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Sirakrin Pichaisongkarm นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ a@b.com 80.00 0.00
  2 Nootsara Sap-in นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Nootsara_s@outlook.com 20.00 0.00
  3 Nattinee Chuachomket นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ chuachomket@gmail.com 20.00 0.00