The Effect of Shallot and Kaffir Lime Essential Oils for Relieving Respiratory Allergy Symptoms
ผลของน้ำมันหอมระเหยจากหอมแดงและมะกรูดในการบรรเทาอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจ


ชื่อนักวิจัย ::   ศิราคริน พิชัยสงคราม, วรภรณ์ โด, ชารีฟะฮ์ หะยีกะเต๊ะ, ไซนุง แม, เนตรติมา เพ็งสกุล, อนงค์นาถ แก้วหัวฝาย, อรชุดา พรหมพูล
ชื่อวารสาร วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 15(2), 145-156
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2560
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>abstract-9-2560.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>9-2560.pdf

 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Sirakrin Pichaisongkarm นักวิจัยชื่อแรก N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ a@b.com 70.00 0.00
  2 วรภรณ์ โด นักวิจัยร่วม N - 5.00 0.00
  3 ชารีฟะฮ์ หะยีกะเต๊ะ นักวิจัยร่วม N - 5.00 0.00
  4 ไซนุง แม นักวิจัยร่วม N - 5.00 0.00
  5 เนตรติมา เพ็งสกุล นักวิจัยร่วม N - 5.00 0.00
  6 อนงค์นาถ แก้วหัวฝาย นักวิจัยร่วม N - 5.00 0.00
  7 อรชุดา พรหมพูล นักวิจัยร่วม N - 5.00 0.00