Factors Related to Anemia among Pregnant Women Attending Antenatal Clinic in Yala Province
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ในจังหวัดยะลา


ชื่อนักวิจัย ::   มณีรัศมิ์ พัฒนสมบัติสุข, สุวรรณี กอวิวัฒนาการ, ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์
ชื่อวารสาร Princess of Naradhiwas University Journal, 13(1), 56-72
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2564
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลมารดาและทารก
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>1.รศ.ดร.ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์-บทคัดย่อ.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>1.รศ.ดร.ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์.pdf

 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 มณีรัศมิ์ พัฒนสมบัติสุข นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา - - 80.00 0.00
  2 สุวรรณี กอวิวัฒนาการ นักวิจัยร่วม N โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา - - 10.00 0.00
  3 Siriphan Siriphan นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030(3820) noinara@hotmail.com 10.00 0.00