Effects of Program for Couple Counseling Based on Islamic Principles on Intention Using Norplant for Birth Spacing among Muslim Teenage Postpartum Mothers
ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบคู่ตามหลักอิสลามต่อความตั้งใจในการเว้นช่วงการมีบุตรโดยใช้ยาฝังคุมกำเนิดในมารดาหลังคลอดวัยรุ่นมุสลิม


ชื่อนักวิจัย ::   นูรีมา ซู, สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ, วรางคณา ชัชเวช
ชื่อวารสาร Princess of Naradhiwas University Journal, 13(1), 22-38
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2564
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลมารดาและทารก
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>4.อ.นูรีมา ซู-บทคัดย่อ.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>4.อ.นูรีมา ซู(ไม่นับ).pdf

 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Nureema Su นักวิจัยชื่อแรก N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030(3819) a@b.com 80.00 0.00
  2 สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - - 10.00 0.00
  3 วรางคณา ชัชเวช นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - - 10.00 0.00