The development of Pregnancy Simulator from the Wastes
การพัฒนาชุดตั้งครรภ์จำลอง จากวัสดุเหลือใช้


ชื่อนักวิจัย ::   ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, ดาริน โต๊ะกานิ, บงกช ศิริโรจนาพร
ชื่อวารสาร Princess of Naradhiwas University Journal, 6(1), 1-13
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2557
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>abstract-21-2557.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>21-2557.pdf

 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Siriphan Siriphan นักวิจัยชื่อแรก N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ a@b.com 100.00 0.00
  2 ดาริน โต๊ะกานิ นักวิจัยร่วม N - 0.00 0.00
  3 บงกช ศิริโรจนาพร นักวิจัยร่วม N - 0.00 0.00