Leadership of Nursing Administrator based on MOPH Core Value in Rangae Hospital, Narathiwat Province
ภาวะผู้นำตามค่านิยมกระทรวงสาธารณสุขของผู้บริหารทางการพยาบาล โรงพยาบาลระแงะ จังหวัดนราธิวาส


ชื่อนักวิจัย ::   บุหงา ดุลยคุปต์, สุนีย์ นำพิพัฒน์, วนิสา หะยีเซะ
ชื่อวารสาร Princess of Naradhiwas University Journal, 13(1), 142-159
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2564
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลเด็ก
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>10.ผศ.วนิสา-หะยีเซะ.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>10.ผศ.วนิสา-หะยีเซะ-บทคัดย่อ.pdf

 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 บุหงา ดุลยคุปต์ นักวิจัยชื่อแรก N โรงพยาบาลระแงะ - - 80.00 0.00
  2 สุนีย์ นำพิพัฒน์ นักวิจัยร่วม N โรงพยาบาลระแง 10.00 0.00
  3 Wanisa Hayeese นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030(3819) jj28-nur@hotmail.com 10.00 0.00