Development of Community-Based Traffic Accident Prevention Scheme an Integrated Area-Based Approach: The context of Narathiwat Province
การพัฒนารูปแบบการป้องกันอุบัติเหตุโดยมีชุมชนเป็นฐานแบบบูรณาการเชิงพื้นที่: บริบทพื้นที่จังหวัดนราธิวาส


ชื่อนักวิจัย ::   ฮิชาม อาแว, นิรุสณีย์ อากาจิ, มูฮัมหมัดไซด์ ซาและ, มามะเพาซี สือแม, ไฮย์ทรง นาวา, วนิดา อาแว
ชื่อวารสาร Princess of Naradhiwas University Journal, 14(3), 282-299
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2565
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>15.อ.ฮิชาม-อาแว-บทคัดย่อ.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>15.อ.ฮิชาม-อาแว.pdf

 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Hisham Awae นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030(3819) hisham.a@pnu.ac.th 75.00 0.00
  2 Nirusnee A-kaji นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030(3818) Nirusnee.a@pnu.ac.th 5.00 0.00
  3 Muhammadsaid Salaeh นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030(3819) muhammadsaid.s@pnu.ac.th 5.00 0.00
  4 มามะเพาซี สือแม นักวิจัยร่วม N โรงพยาบาลศรีสาคร - - 5.00 0.00
  5 ไฮย์ทรง นาวา นักวิจัยร่วม N โรงพยาบาลศรีสาคร 5.00 0.00
  6 Wanida Awae นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Wanida.A@pnu.ac.th 5.00 0.00