ความคิดเห็นของผู้รับบริการในแหล่งฝึกปฏิบัติต่อการปฏิบัติงานในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ 1 ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์


ชื่อนักวิจัย ::   นิซรีน เจ๊ะมามะ, ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, ศศินาภรณ์ โลหิตไทย
ชื่อวารสาร The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 4(2), 172-185
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2560
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลมารดาและทารก
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>abstract-8-2560.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>8-2560.pdf

 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Nisreen Chemama นักวิจัยชื่อแรก N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ nisying.55@gmail.com 80.00 0.00
  2 Siriphan Siriphan นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030(3820) noinara@hotmail.com 10.00 0.00
  3 Sasinaporn Lohitthai นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ sasichoodam@gmail.com 10.00 0.00