Factors Influencing Intention to Exclusive Breastfeeding for 6 Months of Mothers in Naradhiwat Province
ปัจจัยมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือนของมารดาในจังหวัดนราธิวาส


ชื่อนักวิจัย ::   ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์, นันทา กาเลี่ยง, อนงค์ ภิบาล, อัณญ์ยภัคสร ใจสมคม, วนิสา หะยีเซะ
ชื่อวารสาร Nursing Journal , 41, 123-133
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2557
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลเด็ก
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>abstract-29-2557.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>29-2557.pdf

 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Thidarat Wangsawat นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ a@b.com 80.00 0.00
  2 Nanta Kaliang นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ a@b.com 5.00 0.00
  3 Anong Pribral นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ a@b.com 5.00 0.00
  4 Anyapaksorn Jaisomkom นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ a@b.com 5.00 0.00
  5 Wanisa Hayeese นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ a@b.com 5.00 0.00