Relationship between perceived hazardous of second-hand smoke and health behavior among Muslim smokers’ family members, Narathiwas Province
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้อันตรายจากควันบุหรี่มือสองและพฤติกรรมสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวมุสลิมที่มีผู้สูบบุหรี่ในจังหวัดนราธิวาส


ชื่อนักวิจัย ::   สาวิณี ชาญสินธพ
ชื่อวารสาร Thai Journal of Nursing, 63(1), 28-34
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2557
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลอนามัยชุมชน
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
  • |>abstract-19-2557.pdf
  • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
    ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
  • |>19-2557.pdf

  • นักวิจัย    ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
    1 Sawinee Chansintop นักวิจัยชื่อแรก N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ a@b.com 100.00 0.00