A Development of Family Health Assessment Tool Focus on Cultural Dimension: A Tool for Postpartum Mothers and Newborns’ Muslim
การพัฒนาแบบประเมินสุขภาพครอบครัวที่เน้นมิติทางวัฒนธรรมกรณีมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิดมุสลิม


ชื่อนักวิจัย ::   สกุณา บุญนรากร, กรรณภา ไชยประสิทธิ์
ชื่อวารสาร Princess of Naradhiwas University Journal, 10(3), 12-26
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2561
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลมารดาและทารก
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>abstract-18-2561.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>18-2561.pdf

 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Sakuna Boonnarakorn นักวิจัยชื่อแรก N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030 sakuna.pnu@gmail.com 90.00 0.00
  2 Kannapa Chaiprasit นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030 poo554@gmail.com 20.00 0.00