คุณภาพชีวิตของพยาบาลวิชาชีพในพื้นที่ที่มีความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้


ชื่อนักวิจัย ::   ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร, ประณีต ส่งวัฒนา, เพชรน้อย สิงค์ช่างชัย
ชื่อวารสาร Journal of health science research, 8(2), 47-55
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2557
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>abstract-26-2557.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>26-2557.pdf

 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Siriphan Siriphan นักวิจัยชื่อแรก N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ a@b.com 70.00 0.00
  2 ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร นักวิจัยร่วม N - 10.00 0.00
  3 ประณีต ส่งวัฒนา นักวิจัยร่วม N - 10.00 0.00
  4 เพชรน้อย สิงค์ช่างชัย นักวิจัยร่วม N - 10.00 0.00