Parental Factors Influencing Breakfast Consumption Among Sixth Grade Students In Narathiwat Province
ปัจจัยด้านผู้ปกครองที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดนราธิวาส


ชื่อนักวิจัย ::   ณัฏฐินี ชัวชมเกตุ, พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม, ทัศนี ประสบกิตติคุณ
ชื่อวารสาร Princess of Naradhiwas University Journal, 0(3), 15-25
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2558
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลอนามัยชุมชน
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>abstract-9-2558.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>9-2558.pdf

 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Nattinee Chuachomket นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ chuachomket@gmail.com 100.00 0.00
  2 พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม นักวิจัยร่วม N - 0.00 0.00
  3 ทัศนี ประสบกิตติคุณ นักวิจัยร่วม N - 0.00 0.00