Continuous Home Care: Development of a Documentation Format for Premature Infant Referral and Follow-Up
การพัฒนารูปแบบบันทึกเพื่อการส่งต่อในการดูแลและติดตามสุขภาพทารกเกิดก่อนกำหนดต่อเนื่องที่บ้าน


ชื่อนักวิจัย ::   วนิสา หะยีเซะ, ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์, ฮัมดี มาแย, วิมลวรรณ ดำคล้าย, ณัฐวุฒิ เชื้อกุลา
ชื่อวารสาร The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 7(2), 244-259
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2563
  
กลุ่มสาขา ::  วิทยาศาสตร์สุขภาพ *
สาขา ::  วิทยาศาสตร์สุขภาพ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>5.ผศ.วนิสา หะยีเซะ-บทคัดย่อ.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>5.ผศ.วนิสา หะยีเซะ.pdf

 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Wanisa Hayeese นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030(3819) jj28-nur@hotmail.com 80.00 0.00
  2 Thidarat Wangsawat นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030(3819) Tidarat.tw73@gmail.com 5.00 0.00
  3 Hamdee Mayae นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 5.00 0.00
  4 วิมลวรรณ ดำคล้าย นักวิจัยร่วม N โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ - - 5.00 0.00
  5 ณัฐวุฒิ เชื้อกุลา นักวิจัยร่วม N คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ - - 5.00 0.00