Family Centered Care as Perceived by NursingStudents and Caregivers
การดูแลโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลและผู้ดูแลเด็ก


ชื่อนักวิจัย ::   ศิราคริน พิชัยสงคราม, นุชสรา ทรัพย์อินทร์, ณัฏฐินี ชัวชมเกตุ
ชื่อวารสาร Journal of Nursing and Education , 9(1), 75-87
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2559
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลอนามัยชุมชน
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>abstract-6-2559.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>6-2559.pdf

 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Sirakrin Pichaisongkarm นักวิจัยชื่อแรก N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ a@b.com 80.00 0.00
  2 Nootsara Sap-in นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Nootsara_s@outlook.com 10.00 0.00
  3 Nattinee Chuachomket นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ chuachomket@gmail.com 10.00 0.00