A model for solving the problem of Neonatal death in the unrest situation of Narathiwat Province, 2021-2022
รูปแบบการแก้ปัญหาทารกแรกเกิด - 28 วันตาย ในสถานการณ์ความไม่สงบของจังหวัดนราธิวาส ปี 2564-2565


ชื่อนักวิจัย ::   รอยัน หะยีมะเย็ง, ยามีละ มุซอ, เพ็ญศิริ สิริกุล, วนิสา หะยีเซะ
ชื่อวารสาร Princess of Naradhiwas University Journal, 15(1), 18-38
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2566
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลเด็ก
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>2.ผศ.วนิสา หะยีเซะ -บทคัดย่อ.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>2.ผศ.วนิสา.pdf

 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 รอยัน หะยีมะเย็ง นักวิจัยชื่อแรก N สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนราธิวาส - - 70.00 0.00
  2 ยามีละ มุซอ นักวิจัยร่วม N สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนราธิวาส - - 10.00 0.00
  3 เพ็ญศิริ สิริกุล นักวิจัยร่วม N สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนราธิวาส 10.00 0.00
  4 Wanisa Hayeese นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030(3819) jj28-nur@hotmail.com 10.00 0.00