Schizophrenia Relapse Prevention Model Patients in Cho-I-Rong. Narathiwat Province with Multicultural Community Participation
รูปแบบการป้องกันการกลับเป็นซ้ำของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในวิถีพหุวัฒนธรรม


ชื่อนักวิจัย ::   ณัฐติกา ชูรัตน์, มุสลินท์ โตะแปเราะ, ประเสริฐ ไพบูลย์รุ่งโรจน์, สุกัญญา เทพโซ๊ะ, นิรุสณีย์ อากาจิ
ชื่อวารสาร Princess of Naradhiwas University Journal, 12(3), 213-228
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2563
  
กลุ่มสาขา ::  วิทยาศาสตร์สุขภาพ *
สาขา ::  วิทยาศาสตร์สุขภาพ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>11.อ.ณัฐติกา ชูรัตน์-บทคัดย่อ.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>11.อ.ณัฐติกา ชูรัตน์.pdf

 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Nuttika Choorat นักวิจัยชื่อแรก N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030(3819) 80.00 0.00
  2 Muslin Tohpaeroh นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030(3819) muslindew@hotmail.com 5.00 0.00
  3 Prasert Piboonrungroj นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030(3819) Piboon23@gmail.com 5.00 0.00
  4 Sukanya Thepso นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030(3819) Dadadamam8@gmail.com 5.00 0.00
  5 Nirusnee A-kaji นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030(3818) Nirusnee.a@pnu.ac.th 5.00 0.00