Innovation Diaper “Pa Teaw Sai Deaw” in Preterm Infant
การพัฒนานวัตกรรมผ้าอ้อม ผ้าอ้อมสายเดี่ยว ในทารกเกิดก่อนกำหนด


ชื่อนักวิจัย ::   วนิสา หะยีเซะ, วิมลวรรณ คำคล้าย, ลาตีฟาร์ มนุกุล
ชื่อวารสาร Princess of Naradhiwas University Journal, 10(1), 77-87
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2561
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>abstract-11-2561.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>11-2561.pdf

 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Wanisa Hayeese นักวิจัยชื่อแรก N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030 Jj28-nur@hotmail.com 80.00 0.00
  2 วิมลวรรณ คำคล้าย นักวิจัยร่วม N - 10.00 0.00
  3 ลาตีฟาร์ มนุกุล นักวิจัยร่วม N - 10.00 0.00