Self-esteem, Social Support and Beliefs about Postpartum Blue among Thai Muslim Newborn Mothers in Narathiwas Province
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง การสนับสนุนทางสังคม และความเชื่อเกี่ยวกับอารมณ์เศร้าหลังคลอดต่ออารมณ์เศร้าของมารดาหลังคลอดชายไทยมุสลิมจังหวัดนราธิวาส


ชื่อนักวิจัย ::   สารินี สาวัน, มุสลินท์ โตะแปเราะ
ชื่อวารสาร Princess of Naradhiwas University Journal, 14(2), 264-281
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2565
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลมารดาและทารก
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>7.อ.สารินี สาวัน -บทความ.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>7.อ.สารินี สาวัน 264-281-1.pdf

 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Sarinee Sawan นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030(3819) janney_06@hotmail.com 80.00 0.00
  2 Muslin Tohpaeroh นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030(3819) muslindew@hotmail.com 20.00 0.00