The Health Promotion Innovation in Thai Muslim Older Persons by an Exercise Program using Pencak Silat
นวัตกรรมการสร้างสุขภาวะในผู้สูงอายุไทยมุสลิมด้วยโปรแกรมการออกกำลังกายโดยใช้ท่าปันจักสีลัต


ชื่อนักวิจัย ::   มนัสวี อดุลยรัตน์, นัจมีย์ อดุลยรัตน์, ซูไรดา ดาหาแมง, นุรอามาณี อาแว, ยุสรอ อาลี
ชื่อวารสาร Princess of Naradhiwas University Journal, 13(3), 136-152
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2564
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้สูงอายุ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>12.ผศ.ดร.มนัสวี อดุลยรัตน์-บทคัดย่อ+.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>12.ผศ.ดร.มนัสวี อดุลยรัตน์.pdf

 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Manassavee Adulyarat นักวิจัยชื่อแรก N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030(3819) madulyarat2@hotmail.com 70.00 0.00
  2 นัจมีย์ อดุลยรัตน์ นักวิจัยร่วม N สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - - 15.00 0.00
  3 ซูไรดา ดาหาแมง นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ - - 5.00 0.00
  4 นุรอามาณี อาแว นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ - - 5.00 0.00
  5 ยุสรอ อาลี นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ - - 5.00 0.00