Factors Related to Severity of Diabetic Retinopathy in Noninsulin - dependent Diabetic Mellitus Patients in Ra - ngaw Hospital, Narathiwat Province
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของภาวะเบาหวานเข้าจอประสาทตาในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลระแงะ จังหวัดนราธิวาส


ชื่อนักวิจัย ::   เอกวิทย์ จินดาเพ็ชร, วรินทร จันทสิโร, วนิสา หะยีเซะ
ชื่อวารสาร Journal of Prachomklao College of Nursing, Phetchaburi Province, 4(2), 127-138
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2564
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>13.ผศ.วนิสา หะยีเซะ-บทความ.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>13.ผศ.วนิสา หะยีเซะ.pdf

 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 เอกวิทย์ จินดาเพ็ชร นักวิจัยชื่อแรก N โรงพยาบาลระแงะ - - 80.00 0.00
  2 วรินทร จันทสิโร นักวิจัยร่วม N โรงพยาบาลระแงะ - - 10.00 0.00
  3 Wanisa Hayeese นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030(3819) jj28-nur@hotmail.com 10.00 0.00