Premature Infants: A Care and Post-Discharge Follow-up Model
การพัฒนารูปแบบการดูแลและติดตามทารกเกิดก่อนกำหนดหลังจำหน่วยออกจากโรงพยาบาล


ชื่อนักวิจัย ::   วนิสา หะยีเซะ, นุจรี ไชยมงคล, วิมลวรรณ ดำคล้าย, ธิดา มามะ, เยาวรี คอลออาแซ, ทวีพร เพ็งมาก, สุกัญญา เทพโซ๊ะ
ชื่อวารสาร Princess of Naradhiwas University Journal, 12(1), 1-14
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2563
  
กลุ่มสาขา ::  วิทยาศาสตร์สุขภาพ *
สาขา ::  วิทยาศาสตร์สุขภาพ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>1. วนิสา หะยีเซะ-บทคัดย่อ.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>1. วนิสา หะยีเซะ.pdf

 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Wanisa Hayeese นักวิจัยชื่อแรก N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030(3819) jj28-nur@hotmail.com 70.00 0.00
  2 นุจรี ไชยมงคล นักวิจัยร่วม N คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา - - 5.00 0.00
  3 วิมลวรรณ ดำคล้าย นักวิจัยร่วม N โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ - - 5.00 0.00
  4 ธิดา มามะ นักวิจัยร่วม N โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ - - 5.00 0.00
  5 เยาวรี คอลออาแซ นักวิจัยร่วม N โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ - - 5.00 0.00
  6 Thaweeporn Pengmak นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030(3819) thaweeporn.p@pnu.ac.th 5.00 0.00
  7 Sukanya Thepso นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030(3819) Dadadamam8@gmail.com 5.00 0.00