Preventive Behaviors for Hypertension among Adults in Narathiwat Province
พฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของประชากรผู้ใญ่ในจังหวัดนราธิวาส


ชื่อนักวิจัย ::   พัชราวดี ทองเนื่อง, โรฮาน่า หะยีเจ๊ะอารง, วานีสา วายุ, อัชมาณีซัน บิง, อาซีมา หะยีสะอารี, อาเดียณี กาแบ, อานีส เจ๊ะสมาแอ, ฮุสนา เจ๊ะอามะห์, ซัลวา สารี, ซอฟียา วามิง, ยัสมี ขาเดร์
ชื่อวารสาร Princess of Naradhiwas University Journal, 11(2), 49-61
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2562
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้ใหญ่
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>3-2562บทคัดย่อ.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>3-2562.pdf

 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Patcharawadee Tongnuang นักวิจัยชื่อแรก N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030(3819) patcharawadee.t@pnu.ac.th 90.00 0.00
  2 โรฮาน่า หะยีเจ๊ะอารง นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030(3800) - 1.00 0.00
  3 วานีสา วายุ นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030(3800) - 1.00 0.00
  4 อัชมาณีซัน บิง นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030(3800) - 1.00 0.00
  5 อาซีมา หะยีสะอารี นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030(3800) - 1.00 0.00
  6 อาเดียณี กาแบ นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030(3800) 1.00 0.00
  7 อานีส เจ๊ะสมาแอ นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030(3800) 1.00 0.00
  8 ฮุสนา เจ๊ะอามะห์ นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030(3800) 1.00 0.00
  9 ซัลวา สารี นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030(3800) 1.00 0.00
  10 ซอฟียา วามิง นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030(3800) 1.00 0.00
  11 ยัสมี ขาเดร์ นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030(3819) 1.00 0.00