Effects of the Perceived Self-Efficacy Promotion Program of Caregivers on Quality of Life of Muslim Preterm Infants in Naradhiwas Province
ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองของผู้ดูแลต่อคุณภาพชีวิตทารกเกิดก่อนกำหนดมุสลิมในจังหวัดนราธิวาส


ชื่อนักวิจัย ::   วนิสา หะยีเซะ, นุชสรา ทรัพย์อินทร์, ศิราคริน พิชัยสงคราม, นุจรี ไชยมงคล
ชื่อวารสาร The Journal of Faculty of Nursing Burapha University , 24(2), 0-0
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2559
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลมารดาและทารก
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>abstract-7-2559.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>7-2559.pdf

 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Wanisa Hayeese นักวิจัยชื่อแรก N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030(3819) jj28-nur@hotmail.com 80.00 0.00
  2 Nootsara Sap-in นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Nootsara_s@outlook.com 5.00 0.00
  3 Sirakrin Pichaisongkarm นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ a@b.com 5.00 0.00
  4 นุจรี ไชยมงคล นักวิจัยร่วม N - 10.00 0.00