วิจัย

ลำดับ รายการผลงาน แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 Pengmak, T. (Project Leader), Niltaya, T. & กัญญา สามะ.   การนำหลักจริยธรรมทางการพยาบาลสู่การปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ . Faculty of Nursing Princess of Naradhiwas University. 2566.
2 Janon, T. (Project Leader) & Hayee, F.   การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ . Faculty of Nursing Princess of Naradhiwas University. 2566.
3 สุทัศน์ เสียมไหน (Project Leader), Hayee, F., พยงค์ เทพอักษ, พัฒนศักดิ์ คำมณีจันทร์, สมฤดี โสมเกษตรินทร์, อัญชลี พงศ์เกษตร, ชวนากร ศรีปรางค์, พุทธิพงศ์ บุญชู, ไพสิฐ บุณยะกวี, พรชัย สิทธิศรัณย์กุล, ประสิทธิ์ วุฒิสุทธิเมธาวี & ไกรชาติ ตันตระการอาภา.   การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการอภิบาลระบบสุขภาพต่อการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข กรณีโรคระบาดระดับาชาติ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ประเทศไทย . . 2566.
4 Hayeese, W. (Project Leader), Mayae, H., หนึ่งฤทัย นิลกาญจน์ & Jarintanan, P.   การพัฒนานวัตกรรมสื่อมัลติมีเดีย 2 ภาษา (ไทย-มลายู) ร่วมกับการอบรมเชิงปฏิบัติการในการประเมินพัฒนาการและการได้รับวัคซีนตามวัยในเด็กปฐมวัย . สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม. 2566.
5 Walohtae, M. (Project Leader), Nimu, ์., Doloh, S. & Maropl, A.   การพัฒนารูปแบบลดความเหนื่อยหน่ายของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่งของภาคใต้ . Faculty of Nursing Princess of Naradhiwas University. 2566.
6 Maropl, A. (Project Leader), Walohtae, M. & Doloh, S.   ประสบการณ์ของผู้ที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ . Faculty of Nursing Princess of Naradhiwas University. 2566.
7 Jarintanan, P. (Project Leader), Waloh , W. & Nimu, ์.   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตหลังการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ . Faculty of Nursing Princess of Naradhiwas University. 2566.
8 Niyomdecha, N. (Project Leader), Tohpaeroh, M., Siriphan, S., Kaliang, N., Chemama, N., Jantaburee, N., โซฟียะ & ลุโบะกาแม.   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นมุสลิม . Faculty of Nursing Princess of Naradhiwas University. 2566.
9 Jehloh, L. (Project Leader), Maropl, A., กิตติกร นิลมานัต, Anne Bourbonnais, ซารีฟาร์ อับดุลซามะ, นูรฟาตีฮะห์ & สุริยะ.   ปัญหา อุปสรรคและสิ่งสนับสนุนในการเข้าถึงการดูแลแบบประคับประคองของผู้ป่วยสูงอายุระยะสุดท้ายที่แผนกฉุกเฉิน . Faculty of Nursing Princess of Naradhiwas University. 2566.
10 Daemayu, A. & (Project Leader).   ผลของการจัดการเรียนรู้ผ่านประเด็นความท้าทายในการดูแลผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21 ต่อการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักศึกษาพยาบาล . Faculty of Nursing Princess of Naradhiwas University. 2566.
11 Walohtae, M. (Project Leader), Tongkoop, B., Kaewsuksai, R., Chaiprasit, K., Waedueramae, R., Salaeh, M., Waloh , W., จิรสุดา ชินไชยชนะ, โนรียา พยัคฆโยคี, โรฮานี & บินตีฮะซัน .   ผลของโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ที่ปฏิบัติงานในระบบบริการปฐมภูมิแห่งหนึ่งของภาคใต้ . Faculty of Nursing Princess of Naradhiwas University. 2566.
12 Adisaisakda, S. (Project Leader), Choorat, N., Daemayu, A., จิรสุดา & ชินไชยชนะ.   ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการดูแลตามแนวคิดฮิวแมนนิจูดร่วมกับการฝึกสมาธิตามหลักวิถีพหุวัฒนธรรมต่อความเครียดในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมของผู้ดูแล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส . Faculty of Nursing Princess of Naradhiwas University. 2566.
13 Yodkaew, U. (Project Leader), Siriphan, S., กุสนธ์ เงินแดง, ทักษิณา & สารัส.   ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายอย่างง่ายต่อระดับความรู้สึกปวด ระดับความแข็งแรง และระดับความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดยึดตรึงกระดูกภายใน บริเวณกระดูกต้นขา . Faculty of Nursing Princess of Naradhiwas University. 2566.
14 Pichaisongkarm, S. (Project Leader), มุฑริกา จินากุล, Tohpaeroh, M. & Chemama, N.   พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและทักษะชีวิตของวัยรุ่นหญิงในโรงเรียนเขตมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา จังหวัดนราธิวาส . Faculty of Nursing Princess of Naradhiwas University. 2566.
15 Siriphan, S. (Project Leader), Kaliang, N., Chemama, N., Jantaburee, N., Yodkaew, U. & Niyomdecha, N.   ศึกษาผลการใช้ชุดชั้นใน 3 in 1 สานใยรัก ต่ออาการคัดตึงเต้านม ปวดหลัง และปวดมดลูกในมารดาหลังคลอด . Faculty of Nursing Princess of Naradhiwas University. 2566.
16 Doloh, S. (Project Leader), Walohtae, M. & Maropl, A.   ศึกษาพฤติกรรมการปรับตัวของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ . Faculty of Nursing Princess of Naradhiwas University. 2566.
17 Hayeese, W. (Project Leader), Wangsawat, T., Mayae, H., อาเร็ง รอแม, รอยัน & หะยีมเซ็ง.   การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยสื่อมัลติมีเดีย 2 ภาษา (ไทย-มาลายู) ในการดูแลสุขภาวะที่ดีของทารกแรกเกิดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส . . 2565.
18 Dereh, N. (Project Leader), Daemayu, A., A-kaji, N. & Tongnuang, P.   ผลของโปรแกรมการดูแลตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพและพฤติกรรมการใช้ยาของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงจังหวัดนราธิวาส . Faculty of Nursing Princess of Naradhiwas University. 2565.
19 Adisaisakda, S. (Project Leader), Chansintop, S., Tongnuang, P. & Walohtae, M.   การพัฒนาคู่มือการดูแลผู้สูงอายุตามแนวคิดฮิวแมนนิจูด ๒ ภาษา (ไทย-มลายูถิ่น) สำหรับผู้ดูแล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส . Faculty of Nursing Princess of Naradhiwas University. 2564.
20 Binsa, F. (Project Leader), Tongnuang, P., Adisaisakda, S., Dereh, N., Hayee, F., Awae, H., Chansintop, S., Charoenwong, S. & Mayi, ์.   การพัฒนาและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานต่อทักษะทางปัญญาและด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 . Faculty of Nursing Princess of Naradhiwas University. 2564.
21 Walohtae, M. (Project Leader), Chansintop, S., Salaeh, M. & Adisaisakda, S.   การพัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนในวิชาชีพพยาบาลยุคไทยแลนด์ 4.0 ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ . Faculty of Nursing Princess of Naradhiwas University. 2564.
22 ฮิชาม อาแว (หัวหน้าโครงการวิจัย), นิรุสณีย์ อากาจิ, นูรดีนี ดือเระ, มามะเพาซี สือแม, ไฮทรง & นาวา.   การพัฒระบบการป้องกันอุบัติเหตุโดยมีชุมชนเป็นฐาน : กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาส . สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม. 2564.
23 Kaewsuksai, R. (Project Leader), Kongkun, P. & A-kaji, N.   การรับรู้การตีตราทางสังคมและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดนราธิวาส . Faculty of Nursing Princess of Naradhiwas University. 2564.
24 Kaliang, N. (Project Leader), Siriphan, S., จารุวรรณ แดงโรจน์ & สาลูมา สมานหมาน.   การวิเคราะห์คุณภาพดินดานทองสำหรับใช้ผลิต ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม . Faculty of Nursing Princess of Naradhiwas University. 2564.
25 Binsa, F. (Project Leader) & Chansintop, S.   การให้คำแนะนำก่อนกลับบ้านของพยาบาลแผนกฉุกเฉินและปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการป้องกันภาวะกลุ่มอาการภายหลังสมองได้รับการกระทบกระเทือน . Faculty of Nursing Princess of Naradhiwas University. 2564.
26 Tunyawong, A. (Project Leader), Kongkun, P. & Siriphan, S.   ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติของนักศึกษาแรกเข้า กับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ . Faculty of Nursing Princess of Naradhiwas University. 2564.
27 Chansintop, S. (Project Leader), Dereh, N. & นางสุวรรณี จันทร์รักษ์.   ประสิทธิผลของการใช้สื่อการเรียนรู้แอนิเมชัน 2 ภาษา (ไทย-มลายูถิ่น) เรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตามวิถีมุสลิมต่อความรู้และความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในจังหวัดนราธิวาส . Faculty of Nursing Princess of Naradhiwas University. 2564.
28 Mayi, ์. (Project Leader), Daemayu, A., อนุวัติ แซ่ตั้ง & Dereh, N.   ประสิทธิภาพของหมอนยางพารา ในการป้องกันแผลกดทับบริเวณส้นเท้าในผู้ป่วยติดเตียงในจังหวัดนราธิวาส . Faculty of Nursing Princess of Naradhiwas University. 2564.
29 Jantaburee, N. (Project Leader), Sawan, S., สุภาวดี แมกา, Siriphan, S. & Kaliang, N.   ปัจจัยทำนายความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดาและทารกของผู้คลอดชาวไทยมุสลิมที่ได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องแบบไม่มีแผน จังหวัดนราธิวาส . Faculty of Nursing Princess of Naradhiwas University. 2564.
30 Ramrong, W. (Project Leader), Siriphan, S., Kaewsuksai, R., Patharapongpan, A. & Tantadapan, R.   ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ . Faculty of Nursing Princess of Naradhiwas University. 2564.
31 Nimu, ์. (Project Leader) & Siriphan, S.   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจฉีดวัคซีนโควิด 19 ของมุสลิม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ . Faculty of Nursing Princess of Naradhiwas University. 2564.
32 Chemama, N. (Project Leader), Siriphan, S., Kaliang, N., Sawan, S., Jantaburee, N., Su, N. & Niyomdecha, N.   ผลการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงร่วมกับการเรียนรู้ผ่านแผนที่มโนทัศน์และการสะท้อนคิด ต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนรินทร์ . Faculty of Nursing Princess of Naradhiwas University. 2564.
33 Tongnuang, P. (Project Leader), Jaisomkom, A., Dereh, N., Adisaisakda, S., Binsa, F. & กฤตธนา อดิศัยศักดา.   ผลของแอพพลิเคชั่น PNU salt Talking ร่วมกับโปรแกรมเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการบริโภคเกลือโซเดียมและระดับความดันโลหิตของผู้ใหญ่โรคความดันโลหิตสูง จังหวัดนราธิวาส . สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม. 2564.
34 สรวงสุดา เจริญวงศ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ฟุรซาน บินซา, สารินี สาวัน, ปุณญิศาฐ์ จรินทร์ธนันต์ , นัจญวา นิยมเดชา, ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์, มุสลินท์ โตะแปเราะ, ฮิชาม อาแว, สุภาวดี อดิศัยศักดา & รังสฤษฎ์ แวดือราแม.   รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานสำหรับนักศึกษาพยาบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 . คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 2564.
35 Janhong, A. (Project Leader), Siriphan, S. & Chaiprasit, K.   วิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ . Faculty of Nursing Princess of Naradhiwas University. 2564.
36 Jaisomkom, A. (Project Leader), Tongnuang, P., Dereh, N. & Adisaisakda, S.   สมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของนักศึกษาและอาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ . Faculty of Nursing Princess of Naradhiwas University. 2564.
37 รุสดี หะยีมะลี (หัวหน้าโครงการวิจัย), อิบรอฮิม สารีมาแซ, สรัญณี อุเส็นยาง, พัชนี ตูเล๊ะ & วนิสา หะยีเซะ.   การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง กรณีศึกษาปัญหาไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดงและป่าพรุบาเจาะ . สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนศ.มอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสธ.). 2563.
38 Binhayeeniyi, N. (Project Leader), Siriphan, S. & Ramrong, W.   การบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ . Faculty of Nursing Princess of Naradhiwas University. 2563.
39 Adulyarat, M. (Project Leader), Sawan, S., Siriphan, S. & Chaiprasit, K.   การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ . Faculty of Nursing Princess of Naradhiwas University. 2563.
40 Hayee, F. (Project Leader), Charoenwong, S., Siriphan, S., Tongnuang, P., Tongkoop, B., Tohpaeroh, M., Chemama, N., Dereh, N. & Adulyarat, M.   การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ . Faculty of Nursing Princess of Naradhiwas University. 2563.
41 Mayae, H. (Project Leader), นางจารุณี จันทสุวรรณ, Hayeese, W. & Awae, H.   การพัฒนารูปแบบการเผชิญความปวดแบบมีส่วนร่วมของผู้ป่วยฮีโมฟีเลียในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ . สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม. 2563.
42 Kaewsuksai, R. (Project Leader), Kongkun, P., Tongkoop, B., Waedueramae, R., Samael, L., Chaiprasit, K., Boonnarakorn, S., Suwannakan, A. & Salaeh, M.   ความรู้ การรับรู้และการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมตามวิถีสุขภาวะแบบใหม่เพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของประชาชน จังหวัดนราธิวาส . Faculty of Nursing Princess of Naradhiwas University. 2563.
43 Hayee, F. (Project Leader), Siriphan, S., Tohpaeroh, M., Adulyarat, M., ประภาภรณ์ & หลังปูเต๊ะ.   ประสบการณ์การเป็นแม่วัยรุ่นและการเลี้ยงดูบุตรของผู้ปกครอบมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย . Faculty of Nursing Princess of Naradhiwas University. 2563.
44 ศิวดล เพ็งจรัส (หัวหน้าโครงการวิจัย), สรวงสุดา เจริญวงศ์ & ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์.   ประสิทธิภาพการจัดบริการการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน Google Classroom ในช่วงผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ของอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ . คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 2563.
45 Daemayu, A. (Project Leader), Dereh, N., Tongnuang, P. & Adisaisakda, S.   ปัจจัยทำนายการจัดการตนเองในผู้สูงอายุไทยมุสลิมโรคเรื้อรังในชุมชน . Faculty of Nursing Princess of Naradhiwas University. 2563.
46 ดนิตา พวงแก้ว (หัวหน้าโครงการวิจัย), วนิสา หะยีเซะ & ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์.   ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำวิจัยของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ . คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 2563.
47 Tohpaeroh, M. (Project Leader), Hayee, F., A-kaji, N., Choorat, N., เบญจวรรณ แช่ตั้ง & Sawan, S.   ปัจจัยภายในตนและสังคมวัฒนาธรรมที่มีผลต่อความสุขและปัญหาสุขภาพจิตชีวิตวิถีใหม่ของวัยรุ่นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ . Faculty of Nursing Princess of Naradhiwas University. 2563.
48 Salaeh, M. (Project Leader) & Boonnarakorn, S.   ผลการประยุกต์ใช้ Application Google Earth ในการเยี่ยมบ้านของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ . Faculty of Nursing Princess of Naradhiwas University. 2563.
49 A-kaji, N. (Project Leader), อรษา หะยี, ดานิส ดิงปาเนาะ, Tohpaeroh, M., Thepso, S. & Choorat, N.   ผลของโปรแกรม 4 วิ (วินัย, วิชาการ, วิชาชีพ, วิถีชีวิตในพหูวัฒนธรรม) ต่อการตีตราตนเองและความตั้งใจในการยกเลิกยาของผู้เสพยาเสพติดในค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดนราธิวาส . Faculty of Nursing Princess of Naradhiwas University. 2563.
50 Awae, H. (Project Leader), Mayae, H. & อิลฮาม ดอเลาะ.   ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการป้องกันการหักซ้ำของผู้ป่วยกระดูกยาวหักที่ได้รับการผ่าตัดใส่โลหะยึดตรึงภายใน . Faculty of Nursing Princess of Naradhiwas University. 2563.
51 Sawan, S. (Project Leader), Siriphan, S., Chemama, N., Su, N., Niyomdecha, N., Kaliang, N., Tohpaeroh, M., จุฑามาศ เอี่ยมวุฒิวัฒนา & Jantaburee, N.   ผลของโปรแกรมการสนับสนุนการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพความทนต่อกลูโคสและความยาวนานในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ในมารดาหลังคอลดที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ . Faculty of Nursing Princess of Naradhiwas University. 2563.
52 Tongnuang, P. (Project Leader), Chansintop, S., Dereh, N., Hayee, F., Awae, H., Jaisomkom, A., Chansangrat, N., Adulyarat, M., Niltaya, T., Charoenwong, S., Adisaisakda, S. & Siriphan, S.   ภาวะสุขภาพและปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจังหวัดนราธิวาสท่ามกลางสถานการณ์ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) . Faculty of Nursing Princess of Naradhiwas University. 2563.
53 Choorat, N. (Project Leader), Tohpaeroh, M., Thepso, S. & A-kaji, N.   สมรรถนะพยาบาลจิตเวชชุมชนจังหวัดนราธิวาสในการป้องกันการกลับเป็ฯซ้ำของผู้ป่วยจิตเภทแนววิถีพหุวัฒนธรรม . Faculty of Nursing Princess of Naradhiwas University. 2563.
54 Choorat, N. (Project Leader), Tohpaeroh, M., Thepso, S., Piboonrungroj, P. & A-kaji, N.   การพัฒนารูปแบบการป้องกันการกลับเป็นซ้ำของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนจังหวัดนราธิวาส โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในวิถีพหุวัฒนธรรม . Faculty of Nursing Princess of Naradhiwas University. 2562.
55 Dereh, N. (Project Leader), รศ.ดร.วราภรณ์ คงสุวรรณ, นายแอซอรี อาลี, Wangsawat, T. & Adulyarat, M.   การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการดูแลแบบประคับประคองในอาสาสมัครประจำหมู่บ้านตามวิถีพหุวัฒนธรรมในจังหวัดนราธิวาส . Faculty of Nursing Princess of Naradhiwas University. 2562.
56 Siriphan, S. (Project Leader), Kaliang, N., Chemama, N., Sawan, S., Su, N. & Niyomdecha, N.   การรับรู้เกี่ยวกับการถือศีลอดและพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์มุสลิมที่เป็นโรคเบาหวาน . Faculty of Nursing Princess of Naradhiwas University. 2562.
57 Chansintop, S. (Project Leader), Dereh, N., อุษณีย์ คงคากุล & วรารัตน์ บุตรมาตา.   ประสบการณ์การฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของนักศึกาพยาบาล ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม ณ หน่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย . Faculty of Nursing Princess of Naradhiwas University. 2562.
58 Chansintop, S. (Project Leader), Dereh, N., สุวรรณี & จันทร์รักษ์.   ประสิทธิผลของการใช้คู่มือป้องกันแผลกดทับ 2 ภาษา (ไทย-มลายูถิ่น) ต่อความรู้ ทัศนคติ ทักษะการป้องกันแผลกดทับ และอัตราการเกิดแผลกดทับ ของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตามวิถีมุสลิม จังหวัดนราธิวาส . Faculty of Nursing Princess of Naradhiwas University. 2562.
59 Samael, L. (Project Leader), Boonnarakorn, S., กร & ทักษพัฒนกุล.   ประสิทธิภาพการออกกำลังกายด้วยท่าปันจักสีลัตต่อการลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุ . Faculty of Nursing Princess of Naradhiwas University. 2562.
60 Boonnarakorn, S. (Project Leader), Tongkoop, B., Kongkun, P., Chaiprasit, K., Suwannakan, A., Kaewsuksai, R., Waedueramae, R. & Samael, L.   ปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส . Faculty of Nursing Princess of Naradhiwas University. 2562.
61 Dereh, N. (Project Leader), Charoenwong, S., Jaisomkom, A., Tongnuang, P., Chansintop, S. & Awae, H.   ผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ผังความคิดรวบยอดร่วมกับการเรียนรู้เน้นประสบการณ์ การสะท้อนความรู้สึก และการให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมในหอผู้ป่วยอายุรกรรมของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ . Faculty of Nursing Princess of Naradhiwas University. 2562.
62 Mayae, H. (Project Leader), Wangsawat, T., Hayeese, W. & Pengmak, T.   ผลของการสอนโดยใช้กรณีศึกษาผ่านสื่อการเรียนรู้ E-Learning ต่อการใช้เหตุเชิงจริยธรรมและทัศนคติเชิงจริยธรรมในการดูแลผู้ป่วยเด็กของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลยนราธิวาสราชนครินทร์ . Faculty of Nursing Princess of Naradhiwas University. 2562.
63 Tohpaeroh, M. (Project Leader), Jaisomkom, A., Piboonrungroj, P. & Tongnuang, P.   ผลของแอพพลิเคชั่นเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุตามวิถีพหุวัฒนธรรมต่อพุทธิปัญญาของผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม จังหวัดนราธิวาส . Faculty of Nursing Princess of Naradhiwas University. 2562.
64 นิซรีน เจ๊ะมามะ (หัวหน้าโครงการวิจัย), วนิสา หะยีเซะ, นุชสรา ทรัพย์อินทร์, ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์, สารินี สาวัน, นุุจรี & ไชยมงคล.   การจัดการความรู้เพื่อพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรด้านสุขภาพในพื้นที่ นำไปสู่หมู่บ้านนมแม่ต้นแบบในกลุ่มทารกเกิดก่อนกำหนดในจังหวัดนราธิวาส . โครงการจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์ในมิติเชิงนโยบายสาธารณะ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2561.
65 ศศินาภรณ์ โลหิตไทย (หัวหน้าโครงการวิจัย) & อนงค์ ภิบาล.   การถ่ายทอดเทคโนโลยี การส่งเสริมสุขภาพมารดาทารกในวิถีมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน . โครงการจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง ภายในโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2561.
66 อนงค์ & ภิบาล (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมแอนิเมชั่นเพื่อป้องกันภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุมุสลิมโดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณด้านความมั่นคงขอมนุษย์ . โครงการจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง ภายในโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2561.
67 นิภารัตน์ จันทร์แสงรัตน์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & อนงค์ ภิบาล.   การถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตรผู้สูงอายุศึกษาสำหรับเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ . โครงการจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง ภายในโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2561.
68 วนิสา หะยีเซะ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์, นุชสรา ทรัพย์อินทร์, นิซรีน เจ๊ะมามะ, นุจรี & ไชยมงคล.   การพัฒนานวัตกรรมแอปพลิเคชั่นบนระบบแอนดรอยด์เรื่องการดูแลคุณภาพชีวิตทารกเกิดก่อนกำหนดหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล . สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2561.
69 ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ยุนี พงศ์จตุรวิทย์, อัณญ์ยภัคสร ใจสมคม, พัชราวดี ทองเนื่อง & วนิสา หะยีเซะ.   การพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้านและการติดตามภาวะสุขภาพของผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด อายุ 0-3 ปี สำหรับหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ในจังหวัดชายแดนใต้ . สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2561.
70 ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), นันทา กาเลี่ยง, นิซรีน เจ๊ะมามะ, สารินี สาวัน, กาญจนา โกทิยะ, ปรางทิพย์ ท.เอลเทอร์, จุฑามาศ & เอี่ยมวุฒิวัฒนา.   การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดชั้นใน 3 in 1 สานใยรัก ต่ออาการคัดตึงเต้านมปวดหลัง และปวดมดลูกในมารดาหลังคลอด . คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 2561.
71 พัชราวดี ทองเนื่อง (หัวหน้าโครงการวิจัย), อัณญ์ยภัคสร ใจสมคม, ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์, นูรดีนี ดือเระ, นันทิยา โข้ยนึ่ง, พัชรี & รัตนพงษ์.   แบบจำลองเชิงสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันภาวะความดันโลหิตสูงของผู้ใหญ่ที่มีภาวะก่อนเป็นโรคความดันโลหิตสูง . สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2561.
72 ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), นันทา กาเลี่ยง, นิซรีน เจ๊ะมามะ, สารินี สาวัน, กาญจนา โกทิยะ, อัจฉราวดี ศรียะศักดิ์, ปัทมา & หะมะ.   ประสิทธิภาพของเสื้อพลังน้ำ สยบร้อน ซ่อนความเย็น ต่ออาการร้อนวูบวาบในหญิงระยะคลอดที่ได้รับยาแมกนีเซียมซัลเฟต (MgSo4) . คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 2561.
73 สารินี สาวัน (หัวหน้าโครงการวิจัย) & มุสลินท์ โตะแปเราะ.   ปัจจัยทางจิตสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่ออารมณ์เศร้าของมารดาหลังคลอดชาวไทยมุสลิมในจังหวัดนราธิวาส . คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 2561.
74 พัชราวดี ทองเนื่อง (หัวหน้าโครงการวิจัย) & อัณญ์ยภัคสร ใจสมคม.   ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูงของประชากรวัยผู้ใหญ่ในจังหวัดนราธิวาส . คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 2561.
75 นิภารัตน์ จันทร์แสงรัตน์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), อนงค์ ภิบาล, ประเสริฐ ไพบูลย์รุ่งโรจน์, กรรณภา ไชยประสิทธิ์, ศศินาภรณ์ โลหิตไทย, ณัฏฐินี ชัวชมเกตุ & ดนิตา พวงแก้ว.   การจัดการความรู้นวัตกรรมแอนนิเมชั่นเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุมุสลิมโดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณ . โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560 \"การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง\". 2560.
76 ลาตีฟะห์ เจ๊ะเลาะ (หัวหน้าโครงการวิจัย), กิตติกร นิลมานัด, วราภรณ์ & คงสุวรรณ.   การตัดสินใจและผลจากการตัดสินใจของผู้ตัดสินใจแทนเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติสูงอายุมุสลิมในระยะท้ายของชีวิต . สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2560.
77 อนงค์ ภิบาล (หัวหน้าโครงการวิจัย), สุรีย์ จันทรโมลี, ประภาเพ็ญ & สุวรรณ.   การพัฒนาแอบพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ : กรณีศึกษา สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในบริบทสามจังหวัดชายแดนใต้เพื่อการดูแลด้านมิติจิตวิญญาณผู้สูงอายุมุสลิมที่อยู่ในระยะท้ายของชีวิต . สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2560.
78 บุญยิ่ง ทองคุปต์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & รังสฤษฎ์ แวดือราแม.   ผลของรูปแบบการออกกำลังกายด้วยศาสตร์มณีเวชต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายในกลุ่มสตรีมุสลิม จ.นราธิวาส . คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 2560.
79 นิซรีน เจ๊ะมามะ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์.   ศักยภาพพื้นฐานของผู้นำศาสนาอิสลามในการแก้ปัญหาภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์มุสลิมชายแดนใต้ . คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 2560.
80 วนิสา หะยีเซะ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์, ศิราคริน พิชัยสงคราม, อนงค์ ภิบาล & ระเบียบ ชอบเอียด.   การจัดการความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)และนักศึกษาพยาบาลในการดูแลและติดตามคุณภาพชีวิตทารกเกิดก่อนกำหนดมุสลิมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสสาธารณะ . สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2559.
81 ดวงเนตร ธรรมกุล (หัวหน้าโครงการวิจัย), ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, พงษ์สุวรรณ ศรีสุวรรณ, ภัทราวดี มากมี, ยุพาวรรณ ทองตะนุนาม, เนตรัชนี & กมลรัตนานันท์.   การประเมินโครงการสร้างสุขภาวะในระบบบริการสุขภาพ ด้วยจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ . กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 2559.
82 ประเสริฐ ไพบูลย์รุ่งโรจน์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), อนงค์ & ภิบาล, บุคคลภายนอก.   การพัฒนาโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชมุสลิมโดยผู้ดูแลและภาคีเครือข่ายในชุมชนในบริบทสามจังหวัดชายแดนใต้ . สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2559.
83 สรวงสุดา เจริญวงศ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), พรทิวา คงคุณ, นิภารัตน์ จันทร์แสงรัตน์, รอปา อีซอ, เพียงตะวัน สีหวาน, รติ & นิรมานกุล.   การพัฒนารูปแบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนมุสลิม ต.มูโนะ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส . โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากเครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง. 2559.
84 อานิส พัฒนปรีชาวงค์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, ฆอซาลี อาแว, เจ๊ะเหล๊า & แขกพงศ์.   การศึกษาบทบัญญัติอิสลามว่าด้วยการอบรมเลี้ยงดูบุตร : กรณีศึกษาครอบครัวอาจารย์มหาวิทยาลัยฟาฏอนีและมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ . สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 2559.
85 ณัฏฐินี ชัวชมเกตุ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ศิราคริน พิชัยสงคราม & นุชสรา ทรัพย์อินทร์.   การศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กป่วยโรคอุจจาระร่วงของผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ 0-5 ปี ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ . สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2559.
86 อนงค์ ภิบาล (หัวหน้าโครงการวิจัย), อุไร & หัถกิจ.   ประสบการณ์ของญาติในการดูแลผู้ป่วยไทยมุสลิมระยะสุดท้ายในโรงพยาบาลในบริบทสามจังหวัดชายแดนใต้ . สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2559.
87 รสสุคนธ์ แสงมณี (หัวหน้าโครงการวิจัย) & อนงค์ ภิบาล.   ประสบการณ์ของผู้สูงอายุในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลตนเองขณะที่มีภาวะความดันโลหิตสูงท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมในจังหวัดนราธิวาส . สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2559.
88 สาวิณี ชาญสินธพ (หัวหน้าโครงการวิจัย), อดินันท์ เจ๊ะซู, พงศกรณ์ เทพษร & สรวงสุดา เจริญวงศ์.   ประสิทธิผลของนวัตกรรมที่นอนเตียงลมพลิกตะแคงตัวแบบอัตโนมัติเพื่อป้องกันแผลกดทับ . สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2559.
89 ศศินาภรณ์ โลหิตไทย (หัวหน้าโครงการวิจัย), ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์ & นิซรีน เจ๊ะมามะ.   ผลของการอ่านอัลกุรอานร่วมกับการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อการรับรู้การสนับสนุนของครอบครัวและระดับความเจ็บปวดในระยะที่ 1 . สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2559.
90 ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), อนงค์ ภิบาล, ประเสริฐ & ไพบูลย์รุ่งโรจน์, บุคคลภายนอก.   ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ต่อความรู้และบทบาทของผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดอายุ 0-3 ปี ที่เข้ารับการรักษาในตึกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลในสามจังหวัดชายแดนใต้ . สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2559.
91 อนงค์ ภิบาล (หัวหน้าโครงการวิจัย), รสสุคนธ์ แสงมณี, วิชาญ & ภิบาล.   ภาวะผู้นำของเจ้าหน้าที่ของรัฐบนความหลากหลายวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนใต้ . สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2559.
92 ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), บุญยิ่ง ทองคุปต์, สรวงสุดา เจริญวงศ์ & มุสลินท์ โตะแปเราะ.   สมรรถนะทางวัฒนธรรมของพยาบาลพี่เลี้ยงคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ . คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 2559.
93 ศิริพันธุ์ & ศิริพันธุ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนาชุดตั้งครรภ์จำลอง ระยะที่ 4 . มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 2558.
94 ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), อนงค์ ภิบาล & ประเสริฐ ไพบูลย์รุ่งโรจน์.   ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ต่อความรู้และบทบาทของผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กโรคพิการแต่กำเนิด อายุ 0-3 ปี ที่เข้ารับการรักษาในตึกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ . มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 2558.
95 อนงค์ ภิบาล (หัวหน้าโครงการวิจัย), นิภารัตน์ จันทร์แสงรัตน์, ลุตฟี สะมะแอ, เพลินพิศ & ฐานิวัฒนานนท์.   ผลของโปรแกรมฝึกสมองตามหลักวิธีชีวิตมุสลิมต่อพุทธฺปัญญาในผู้สูงอายุมุสลิมที่เสี่ยงต่อโรคสมองเสื่อม ในจังหวัดนราธิวาส . สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2558.
96 อัชฌา สุวรรณกาญจน์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), มุสลินท์ โตะแปเราะ, จิราภรณ์ เลิศรัตนา, อุษามาศ & เรืองธนู.   วิจัยและพัฒนาโรงเรียนต้นแบบที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชนและโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ตามบริบททางสุขภาพ การศึกษาและวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนใต้ . สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2558.
97 สกุณา บุญนรากร (หัวหน้าโครงการวิจัย), กรรณภา ไชยประสิทธิ์ & พรทิวา คงคุณ.   การพัฒนาแบบประเมินสุขภาพครอบครัวที่เน้นมิติทางวัฒนธรรม . สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2557.
98 อัชฌา สุวรรณกาญจน์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), มุสลินท์ โตะแปเราะ, อุษามาศ เรืองธนุู, อานีตา อาแวกาจิ, จิรา & รงค์รัตน์.   การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของครอบครัว โรงเรียนและชุมชนในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ ตามบริบททางสุขภาพ การศึกษาและวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนใต้ . สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2557.
99 วนิสา หะยีเซะ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & อนงค์ ภิบาล.   การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น(หมอหมู่บ้าน) ในการดูแลเด็กป่วยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส . สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2557.
100 อนงค์ ภิบาล (หัวหน้าโครงการวิจัย), ทิพยวรรณ นิลทยา & นิภารัตน์ จันทร์แสงรัตน์.   การส่งเสริมสุขภาวะทางด้านจิตวิญญาณผู้สูงอายุมุสลิมในบริบทสามจังหวัดชายแดนใต้ . สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2557.
101 ทิพยวรรณ นิลทยา (หัวหน้าโครงการวิจัย), อนงค์ ภิบาล, นิภารัตน์ จันทร์แสงรัตน์ & ประเสริฐ ไพบูลย์รุ่งโรจน์.   ภาวะผู้นำของเจ้าหน้าที่ของรัฐบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมในจังหวัดนราธิวาส . สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2557.
ค้นหา วิจัย
ทุกเขตคำค้น
ชื่อนักวิจัย
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อวารสาร
ปี พ.ศ.
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน
ระดับ