Contact love eyes patch instant Phototherapy fof Hyperbilirubinemia infants
การพัฒนาผ้าปิดตาสื่อรักขณะส่องไฟรักษาในทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง


ชื่อนักวิจัย ::   วนิสา หะยีเซะ, ลาตีฟาร์ มนุกูล, ยามีละห์ ยะยือรี, มาดีฮะห์ มะเก็ง
ชื่อวารสาร Journal of Public Health Nursing , 33(3), 1-14
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2562
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลเด็ก
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>11-2562-บทคัดย่อ.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>11-2562.pdf

 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Wanisa Hayeese นักวิจัยชื่อแรก N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030(3819) jj28-nur@hotmail.com 85.00 0.00
  2 ลาตีฟาร์ มนุกูล นักวิจัยร่วม N โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ - - 5.00 0.00
  3 ยามีละห์ ยะยือรี นักวิจัยร่วม N โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ - - 5.00 0.00
  4 มาดีฮะห์ มะเก็ง นักวิจัยร่วม N โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ - - 5.00 0.00