Nurses' Experience in Palliative Care in the Intensive Care Unit
ประสบการณ์ของพยาบาลในการดูแลแบบประคับประคองในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก


ชื่อนักวิจัย ::   นูรดีนี ดือเระ, วราภรณ์ คงสุวรรณ, กันตพร ยอดไชย
ชื่อวารสาร Princess of Naradhiwas University Journal, 12(3), 139-154
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2563
  
กลุ่มสาขา ::  วิทยาศาสตร์สุขภาพ *
สาขา ::  วิทยาศาสตร์สุขภาพ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>10.อ.นูรดีนี ดือเระ-บทคัดย่อย.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>10.อ.นูรดีนี ดือเระ.pdf

 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Nuradeenee Dereh นักวิจัยชื่อแรก N มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030(3819) nuradeenee06@gmail.com 80.00 0.00
  2 วราภรณ์ คงสุวรรณ นักวิจัยร่วม N คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ - - 10.00 0.00
  3 กันตพร ยอดไชย นักวิจัยร่วม N คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ - - 10.00 0.00