บทความวิชาการ

ลำดับ รายการผลงาน ฐานข้อมูลวารสาร แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์ และประณีต ส่งวัฒนา. (2557). วิธีการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะทางวัฒนธรรมของศึกษาพยาบาลตามแนวคิดทฤษฎี ของแคมพิมฮา-บาโคท.  (วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ). 6(1), 146-157. TCI
2 ประเสริฐ ไพบูลย์รุ่งโรจน์. (2558). ภาวะถอนพิษสุรา: บทบาทพยาบาล.  (วารสารกองการพยาบาล  ). 0(0),  TCI
3 กาญจนา โกทิยะ และศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์. (2559). การบริหารร่างกายของหญิงตั้งครรภ์เพื่อบรรเทาอาการปวดหลังส่วนล่าง.  (วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ). 8(3), 154-167. TCI
4 นวรัตน์ ไวชมภู และศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์. (2561). การดูแลระยะรอคลอดด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ : บริบทชายแดนใต้.  (วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ). 5(1), 113-127. TCI
5 พัชราวดี ทองเนื่อง และเจ๊ะเหล๊า แขกพงศ์. (2561). บทบาทของพยาบาลกับการดูแลเยาวชนมุสลิมในการเลิกบุหรี่.  (วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ). 10(2), 205-215. TCI
6 กรศศิร์ ชิดดี, ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์ และรจา แก้วเมืองฝาง. (2561). จิตตปัญญาศึกษา:การจัดการเรียนรู้รายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วยสำหรับนักศึกษาพยาบาล.  (วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ). 10(3), 231-241. TCI
7 จงรัก พลาศัย, รสสุคนธ์ แสงมณี, ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, เดชดนัย จุ้ยชุม, ปิยนุช วัจนศิริ, ซัมซียะห์ และ เจ๊ะสะเม๊าะ. (2560). วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 9 ปี ของการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยเพื่อก้าวไกลสู่อาเซียน.  (วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ). 9(1), 1-8. TCI
8 ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, ปรางทิพย์ และท. (2559). บทบาทพยาบาลในการดูแลมารดาและทารกที่มีความต่างทางวัฒนธรรรม.  (วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ ). 3(3), 220-231. TCI
9 ดวงเนตร ธรรมกุล, ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, พงษ์สุวรรณ และ ศรีสุวรรณ. (2562). การสร้างเสริมสุขภาวะการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ: บทเรียนจากโครงการงานบันดาลใจ.  (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ). 35(1), 36-47. TCI
10 ปรางทิพย์ ทาเสนาะ เอลเทอร์, พชรี ใจการุณ และศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์. (2563). วิธีวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ทางการพยาบาล.  (วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ). 30(1), 1-13. TCI
11 ปรางทิพย์ ทาเสนาะ เอลเทอร์, ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, จงลักษณ์ ทวีแก้ว และกรศศิร์ ชิดดี. (2563). แนวทางการให้ความรู้ก่อนการถือศีลอดแก่หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวาน.  (วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ). 12(3), 361-375. TCI
12 กรศศิร์ ชิดดี, ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, หยาดชล ทวีธนาวนิชย์, ผุสดี สระทอง และฟูซียะห์ หะยี. (2563). จิตตปัญญาศึกษา : กระบวนการเรียนรู้ผ่านการสะท้อนคิด้านการเขียนบันทึก.  (วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ ). 7(3), 23-38. TCI
ค้นหา บทความวิชาการ
ทุกเขตคำค้น
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อผลงานวิชาการ
ปี พ.ศ.