บทความวิชาการ

ลำดับ รายการผลงาน ฐานข้อมูลวารสาร แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 บุญยิ่ง ทองคุปต์. (2566). การใช้วิธีการอดอาหารเป็นช่วงๆ เพื่อการลดน้ำหนักและระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2.  (วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ). 15(3), 283-299. TCI
2 ฟาอิส วาเลาะแต และศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์. (2565). แนวทางปฏิบัติการป้องกันการพลัดตกหกล้มของผู้ป่วยสูงอายุในโรงพยาบาล.  (วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ). 14(2), 282-292. TCI
3 ฮิชาม อาแว และอามานี แดมะยุ. (2564). การดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุและระหว่างการนำส่งโดยพนักงานฉุกเฉินการแพทย์.  (วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ). 13(3), 459-472. TCI
4 ปรางทิพย์ ทาเสนาะ เอลเทอร์, พัชรี ใจการุณ และศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์. (2563). วิธีวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ทางการพยาบาล.  (วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ). 30(1), 1-13. TCI
5 ปรางทิพย์ ทาเสนาะ เอลเทอร์, ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, จงลักษณ์ ทวีแก้ว และกรศศิร์ ชิดดี. (2563). แนวทางการให้ความรู้ก่อนการถือศีลอดแก่หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวาน.  (วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ). 12(3), 361-375. TCI
6 กรศศิร์ ชิดดี, ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, หยาดชล ทวีธนาวนิชย์, ผุสดี สระทอง และฟูซียะห์ หะยี. (2563). จิตตปัญญาศึกษา: กระบวนการเรียนรู้ผ่านการสะท้อนคิดด้วยการเขียนบันทึก.  (วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ ). 7(3), 23-38. TCI
7 สารินี สาวัน, ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, มนัสวี อดุลยรัตน์, อัชฌา สุวรรณกาญจน์ และลุตฟี สะมะแอ. (2563). การส่งเสริมการออกกำลังกายในมารดาหลังคลอดมุสลิม.  (วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ). 12(1), 194-206. TCI
8 ดวงเนตร ธรรมกุล, ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์ และพงษ์สุวรรณ ศรีสุวรรณ. (2562). การสร้างเสริมสุขภาวะการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ: บทเรียนจากโครงการงานบันดาลใจ.  (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ). 35(1), 36-47. TCI
9 กรศศิร์ ชิดดี, ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, กรรณิกา เกตุนิล, มุสลินท์ โตะแปเราะ และนันทา กาเลี่ยง. (2562). จิตตปัญญาศึกษา: กิจกรรมและการประเมินการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต.  (วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ ). 6(3), 145-157. TCI
10 นวรัตน์ ไวชมภู และศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์. (2561). การดูแลระยะรอคลอดด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์: บริบทชายแดนใต้.  (วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ). 5(1), 113-127. TCI
11 พัชราวดี ทองเนื่อง และเจ๊ะเหล๊า แขกพงศ์. (2561). บทบาทของพยาบาลกับการดูแลเยาวชนมุสลิมในการเลิกบุหรี่.  (วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ). 10(2), 205-215. TCI
12 กรศศิร์ ชิดดี, ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์ และรุจา แก้วเมืองฝาง. (2561). จิตตปัญญาศึกษา: การจัดการเรียนรู้รายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วยสำหรับนักศึกษาพยาบาล.  (วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ). 10(3), 231-241. TCI
13 จงรัก พลาศัย, รสสุคนธ์ แสงมณี, ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, เดชดนัย จุ้ยชุม, ปิยนุช วัจนศิริ และซัมซียะห์ เจ๊ะสาเม๊าะ. (2560). วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 9 ปี ของการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยเพื่อก้าวไกลสู่อาเซียน.  (วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ). 9(1), 1-8. TCI
14 กาญจนา โกทิยะ และศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์. (2559). การบริหารร่างกายของหญิงตั้งครรภ์เพื่อบรรเทาอาการปวดหลังส่วนล่าง.  (วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ). 8(3), 154-167. TCI
15 ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, ปรางทิพย์ และท. (2559). บทบาทพยาบาลในการดูแลมารดาและทารกที่มีความต่างทางวัฒนธรรรม.  (วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ ). 3(3), 220-231. TCI
16 ประเสริฐ ไพบูลย์รุ่งโรจน์. (2558). ภาวะถอนพิษสุรา: บทบาทพยาบาล.  (วารสารกองการพยาบาล  ). 0(0),  TCI
17 ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์ และประณีต ส่งวัฒนา. (2557). วิธีการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาลตามแนวคิดทฤษฎีของ แคมฟิมฮา-บาโคท.  (วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ). 6(1), 146-157. TCI
ค้นหา บทความวิชาการ
ทุกเขตคำค้น
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อผลงานวิชาการ
ปี พ.ศ.