Teaching methods for Enhancing Cultural Competency of Nursing Students Based on Theoretical Concepts of Campinha-Bacote
วิธีการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาลตามแนวคิดทฤษฎีของ แคมฟิมฮา-บาโคท


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, ประณีต ส่งวัฒนา
ชื่อวารสาร ::  Princess of Naradhiwas University Journal
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
สถานที่ตีพิมพ์ ::  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ปีที่/ฉบับที่/หน้า ::   ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 หน้า 146-157
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2557
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
กลุ่มสาขา ::  การศึกษา *
สาขา ::  การจัดการเรียนการสอน
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
  • 24-2557.pdf
  • นักวิจัย    ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
    1 Siriphan Siriphan ผู้แต่งชื่อแรก มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ a@b.com 80.00 N
    2 ประณีต ส่งวัฒนา ผู้แต่งร่วม - 20.00 N