Physical Exercise of the Pregnant Women to Relieve Low Back Pain
การบริหารร่างกายของหญิงตั้งครรภ์เพื่อบรรเทาอาการปวดหลังส่วนล่าง


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   กาญจนา โกทิยะ, ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์
ชื่อวารสาร ::  Princess of Naradhiwas University Journal
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
สถานที่ตีพิมพ์ ::  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ปีที่/ฉบับที่/หน้า ::   ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 หน้า 154-167
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2559
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลมารดาและทารก
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
  • 11-2559.pdf
  • นักวิจัย    ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
    1 กาญจนา โกทิยะ ผู้แต่งชื่อแรก - 70.00 N
    2 Siriphan Siriphan ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030(3820) noinara@hotmail.com 30.00 N