Pre-Ramadan Education for Pregnant Women with Diabetes Mellitus
แนวทางการให้ความรู้ก่อนการถือศีลอดแก่หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวาน


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   ปรางทิพย์ ทาเสนาะ เอลเทอร์, ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, จงลักษณ์ ทวีแก้ว, กรศศิร์ ชิดดี
ชื่อวารสาร ::  Princess of Naradhiwas University Journal
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
สถานที่ตีพิมพ์ ::  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ปีที่/ฉบับที่/หน้า ::   ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 หน้า 361-375
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2563
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
กลุ่มสาขา ::  วิทยาศาสตร์สุขภาพ *
สาขา ::  วิทยาศาสตร์สุขภาพ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • 13.รศ.ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์-บทคัดย่อ.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • 13.รศ.ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์.pdf
 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
  1 ปรางทิพย์ ทาเสนาะ เอลเทอร์ ผู้แต่งชื่อแรก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา - - 85.00 N
  2 Siriphan Siriphan ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030(3820) noinara@hotmail.com 5.00 N
  3 จงลักษณ์ ทวีแก้ว ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ - - 5.00 N
  4 กรศศิร์ ชิดดี ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช - - 5.00 N