The 9th Year Princess of Naradhiwas University Journal of Thai-Journal Quality Development towards ASEAN
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 9 ปี ของการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยเพื่อก้าวไกลสู่อาเซียน


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   จงรัก พลาศัย, รสสุคนธ์ แสงมณี, ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, เดชดนัย จุ้ยชุม, ปิยนุช วัจนศิริ, ซัมซียะห์ เจ๊ะสาเม๊าะ
ชื่อวารสาร ::  Princess of Naradhiwas University Journal
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
สถานที่ตีพิมพ์ ::  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ปีที่/ฉบับที่/หน้า ::   ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 หน้า 1-8
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2560
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  บริหารการพยาบาล
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • 5-2560.pdf
 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
  1 จงรัก พลาศัย ผู้แต่งชื่อแรก - 5.00 N
  2 Rossukon Sangmanee ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030(1148) Rossu99@gmail.com 5.00 N
  3 Siriphan Siriphan ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030(3820) noinara@hotmail.com 80.00 N
  4 เดชดนัย จุ้ยชุม ผู้แต่งร่วม - 5.00 N
  5 ปิยนุช วัจนศิริ ผู้แต่งร่วม - 5.00 N
  6 ซัมซียะห์ เจ๊ะสาเม๊าะ ผู้แต่งร่วม - 0.00 N