Nurse Role of Smoking Cessation for Thai Muslim Youths
บทบาทของพยาบาลกับการดูแลเยาวชนมุสลิมในการเลิกบุหรี่


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   พัชราวดี ทองเนื่อง, เจ๊ะเหล๊า แขกพงศ์
ชื่อวารสาร ::  Princess of Naradhiwas University Journal
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
สถานที่ตีพิมพ์ ::  นราธิวาส
ปีที่/ฉบับที่/หน้า ::   ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 หน้า 205-215
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2561
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
  • 14-2561.pdf
  • นักวิจัย    ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
    1 Patcharawadee Tongnuang ผู้แต่งชื่อแรก มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030 tpum82@hotmail.com 80.00 N
    2 เจ๊ะเหล๊า แขกพงศ์ ผู้แต่งร่วม - 20.00 N