ตำรา/หนังสือ

ลำดับ รายการผลงาน แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, กรศศิร์ และ ชิดดี. (2564). เทคนิคและวิธีการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะทางวัฒนธรรมทางการพยาบาลและการประยุกต์ใช้.  (ISBN:9786167919393, 2564). vol 1.
2 วนิสา หะยีเซะ และอานิส พัฒนปรีชาวงศ์. (2563). การพยาบาลเพื่อวางแผนจำหน่ายทารกเกิดก่อนกำหนดตามวิถีมุสลิม.  (ISBN:9786167919386, 2563). vol 1.
3 อนงค์ ภิบาล. (2561). การจัดการความปวดท่ามกลางความหลากหลายวัฒนธรรมสองภาษา.  (ISBN:9786167919232, 2561). ครั้งที่ 1.
4 ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์ และนิซรีน เจ๊ะมามะ. (2561). การพยาบาลมารดาและทารกที่มีภาวะแทรกซ้อน.  (ISBN:9786167379287, 2561). vol 1.
5 อนงค์ ภิบาล และประเสริฐ ไพบูลย์รุ่งโรจน์. (2560). หนังสือการป้องกันภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายโดยใช้หลักมิติวิญญาณตามวิถีมุสลิม.  (ISBN:9786167919225, 2560). ครั้งที่ 1.
6 ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, นิซรีน เจ๊ะมามะ และสารินี สาวัน. (2560). ทักษะทางการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ เล่ม 2.  (ISBN:9786167919218, 2560). ครั้งที่ 1.
7 อนงค์ ภิบาล, ทิพยวรรณ นิลทยา, นิภารัตน์ จันทร์แสงรัตน์, อุไร หัถกิจ และวิชาญ ภิบาล. (2559). หนังสือเรื่องการส่งเสริมสุขภาพด้านมิติจิตวิญญาณผู้สูงอายุมุสลิมกรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาส.  (ISBN:, 2559). ครั้งที่ 1.
8 อนงค์ ภิบาล. (2559). หนังสือเรื่องการพยาบาลที่ตอบสนองความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยไทยมุสลิมระยะสุดท้าย ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล.  (ISBN:97861691331979, 2559). ครั้งที่ 1.
9 อนงค์ ภิบาล, เบญจารี สกุลราษฎร และประเสริฐ ไพบูลย์รุ่งโรจน์. (2559). หนังสือเรื่องเทคนิคการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อพิชิตทุน.  (ISBN:9786167919133, 2559). ครั้งที่ 1.
10 อนงค์ ภิบาล. (2559). การป้องกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุโดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณตามวิถีมุสลิม.  (ISBN:978616919140, 2559). ครั้งที่ 1.
ค้นหา ตำรา/หนังสือ
ทุกเขตคำค้น
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อผลงานวิชาการ
ปี พ.ศ.