Promoting Postpartum Exercise in Muslim Mothers
การส่งเสริมการออกกำลังกายในมารดาหลังคลอดมุสลิม


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   สารินี สาวัน, ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, มนัสวี อดุลยรัตน์, อัชฌา สุวรรณกาญจน์, ลุตฟี สะมะแอ
ชื่อวารสาร ::  Princess of Naradhiwas University Journal
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
สถานที่ตีพิมพ์ ::  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ปีที่/ฉบับที่/หน้า ::   ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 หน้า 194-206
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2563
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลมารดาและทารก
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • 3. สารินี สาวัน-บทความ.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • 3. สารินี สาวัน.pdf
 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
  1 Sarinee Sawan ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030(3819) janney_06@hotmail.com 80.00 N
  2 Siriphan Siriphan ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030(3820) noinara@hotmail.com 5.00 N
  3 Manassavee Adulyarat ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030(3819) madulyarat2@hotmail.com 5.00 N
  4 Atcha Suwannakan ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030(3819) ask2031@hotmail.com 5.00 N
  5 Lutfee Samael ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030(3819) S_lutfee@hotmail.com 5.00 N