Contemplative Education: Learning Management inHealth Promotion and Illness Prevention Practicum
จิตตปัญญาศึกษา: การจัดการเรียนรู้รายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วยสำหรับนักศึกษาพยาบาล


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   กรศศิร์ ชิดดี, ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, รุจา แก้วเมืองฝาง
ชื่อวารสาร ::  Princess of Naradhiwas University Journal
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
สถานที่ตีพิมพ์ ::  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ปีที่/ฉบับที่/หน้า ::   ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 หน้า 231-241
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2561
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลอนามัยชุมชน
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
  • 20-2561.pdf
  • นักวิจัย    ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
    1 กรศศิร์ ชิดดี ผู้แต่งชื่อแรก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช - - 60.00 N
    2 Siriphan Siriphan ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 073-709030(3820) noinara@hotmail.com 30.00 N
    3 รุจา แก้วเมืองฝาง ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช - - 10.00 N